Қазақша
Ведомстволық мұрағаттар қызметінің негізгі ережелерін бекіту туралы қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі Мұрағаттар мен құжаттаманы басқару жөніндегі комитетінің 2003 жылғы 29 желтоқсандағы N 93 бұйрығы

Ведомстволыќ мўраєаттар ќызметініѕ негізгі ережелерін бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Мјдениет министрлігі Мўраєаттар мен ќўжаттаманы басќару жґніндегі комитетініѕ 2003 жылєы 29 желтоќсандаєы N 93 бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јділет министрлігінде 2004 жылєы 24 ќаѕтарда тіркелді. Тіркеу N 2679.
"Ќазаќстан Республикасы орталыќ атќарушы жјне ґзге де мемлекеттік органдарыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілер Бюллетені", 2004 ж., N 5-8, 912-ќўжат.


 

      Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2001 жылєы 11 маусымдаєы N 797 ќаулысымен бекітілген Ќазаќстан Республикасында мўраєат ісін дамытудыѕ 2001-2005 жылдарєа арналєан баєдарламасын жїзеге асыру жґніндегі шаралар Жоспарына сјйкес, бўйырамын:
      1. Ќоса беріліп отырєан Ведомстволыќ мўраєаттар ќызметініѕ негізгі ережелері бекітілсін.
      2. Ведомстволыќ мўраєаттар ќызметініѕ негізгі ережелері Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігіне заѕмен белгіленген тјртіп бойынша  мемлекеттік тіркеуге жіберілсін.
      3. Ведомстволыќ мўраєаттар ќызметініѕ негізгі ережелері мемлекеттік тіркеуден ґткеннен кейін басќару ќўжаттамасын саќтауды жїзеге асыратын мемлекеттік ўйымдардыѕ ведомстволыќ мўраєаттары їшін міндетті кїші бар деп танылсын.
      4. Бўйрыќ ґз кїшіне мемлекеттік тіркеуден ґткеннен кейін енеді.

      Комитет Тґраєасы

Бекітілген           

Ќазаќстан Республикасы Мјдениет 
министрлігініѕ Мўраєаттар мен  
ќўжаттаманы басќару жґніндегі
комитеті тґраєасыныѕ    
2003 жылєы 29 желтоќсандаєы  
N 93 бўйрыєымен       

Ведомстволыќ мўраєаттар ќызметініѕ
негізгі ережелері

1-ТАРАУ. Жалпы ережелер

      1. Ведомстволыќ мўраєаттар ќызметініѕ негізгі ережелері (бўдан јрі - Ереже) Ќазаќстан Республикасыныѕ «"Ўлттыќ мўраєат ќоры жјне мўраєаттар туралы" Заѕына, Ќазаќстан Республикасыныѕ "Электрондыќ ќўжат жјне электрондыќ цифрлыќ ќолтаѕба туралы" Заѕына, "Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ аќпараттыќ инфраќўрылымын ќалыптастыру мен дамытудыѕ 2001-2003 жылдарєа арналєан мемлекеттік баєдарламасы туралы" Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2001 жылєы 16 наурыздаєы N 573 Жарлыєына,«Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ мўраєат ќоры туралы Ережені бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ  1999 жылєы 7 ќазандаєы N 1538 ќаулысына, "Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ аќпараттыќ инфраќўрылымын ќалыптастырудыѕ жјне дамытудыѕ мемлекеттік баєдарламасын жїзеге асыру бойынша іс-шаралар Жоспарын бекіту туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2001 жылєы 21 мамырдаєы N 674 ќаулысына, "Ќазаќстан Республикасында мўраєат ісін дамытудыѕ 2001-2005 жылдарєа арналєан баєдарламасын бекіту туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2001 жылєы 11 маусымдаєы N 797 ќаулысына жјне "Ќўжаттар кґшірмелерініѕ мемлекеттік саќтандыру ќоры туралы ережені бекіту туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2002 жылєы 28 мамырдаєы N 578 ќаулысына сјйкес јзірленген.

      2. Ўйымныѕ ведомстволыќ мўраєаты ќаєаз жјне электрондыќ негіздегі ќўжаттарды жинау, уаќытша саќтау мен пайдалану маќсатында ўйымдастырылады. Ведомстволыќ мўраєат ќўрамында электрондыќ ќўжаттар мўраєаты пайда болады.

      3. Ведомстволыќ мўраєат оныѕ міндеттерін, функцияларын, толыќтыру кґздерін жјне ќабылданатын ќўжаттар ќўрамын айќындайтын Ережеге сјйкес жўмыс жїргізеді.

      4. Ведомстволыќ мўраєат туралы Ережені Ќазаќстан Республикасыныѕ мўраєаттар мен ќўжаттаманы басќарудыѕ ујкілетті мемлекеттік органымен немесе мўраєаттар мен ќўжаттаманы басќарудыѕ жергілікті ујкілетті мемлекеттік органымен келісе отырып ўйым басшысы бекітеді.

      5. Бўл Ережелер ќўпиясыз басќару ќўжаттамасын саќтайтын ведомстволыќ мўраєаттар жўмысында ќолданылады.

      6. Ќазаќстан Республикасы мўраєаттар мен ќўжаттаманы басќарудыѕ ујкілетті мемлекеттік органы, мўраєаттар мен ќўжаттаманы басќарудыѕ жергілікті ујкілетті мемлекеттік органы (бўдан јрі - ујкілетті органдар), Ќазаќстан Республикасы орталыќ мемлекеттік мўраєаттары, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ мўраєаты, республикалыќ маѕызы бар ќалалардыѕ жјне Ќазаќстан Республикасы астанасыныѕ мемлекеттік мўраєаттары, облыстардыѕ, ќалалардыѕ, аудандардыѕ мемлекеттік мўраєаттары жјне олардыѕ филиалдары (бўдан јрі - мемлекеттік мўраєаттар) осы Ережелерді ведомстволыќ мўраєаттар жўмысыныѕ іс-тјжірибесіне ендіруде јдістемелік жјне практикалыќ кґмек кґрсетеді жјне олардыѕ орындалуына баќылау жасайды.

      7. Осы Ережелердіѕ бўрмалануына кінјлі ўйымныѕ басшысы жјне ведомстволыќ мўраєаттыѕ ќызметкерлері Ќазаќстан Республикасы заѕдарына сјйкес жауап береді.

      8. Ережелерде Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ЌР СТ 1037 2001 Іс жїргізу жјне мўраєат ісі. Терминдер мен аныќтамалар стандартында белгіленген терминдер пайдаланылды.

2-ТАРАУ.  Ќўжаттарды ќабылдау жјне ґѕдеу

&1. Ќўжаттарды ќабылдау

      9. Ўйымныѕ ќўрылымдыќ  бґлімшелерінен ќўжаттар ќабылдау "Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ўйымдарында ќўжаттау мен ќўжаттаманы басќарудыѕ Тўрпатты ережелері туралы" Ќазаќстан Республикасы Мјдениет, аќпарат жјне ќоєамдыќ келісім министрлігініѕ Мўраєаттар мен ќўжаттаманы басќару жґніндегі комитеті тґраєасыныѕ 2003 жылєы 29 сјуірдегі N 33 бўйрыєымен белгіленген (мемлекеттік тіркеу N 2331) тјртіп бойынша жїзеге асырылады.

      10. Ведомстволыќ мўраєаттыѕ толыќтыру кґздері басќа ўйымныѕ тўраќты, уаќытша (10 жылдан жоєары) саќтаудаєы жјне жеке ќўрам бойынша ќўжаттары іс тізімдемелері бойынша, уаќытша саќтаудаєы (10 жылєа дейінгіні ќоса алєандаєы) ќўжаттары  тиісті кезеѕ їшін істер номенклатурасы бойынша ќабылданады.

&2. Ќўжаттарды ґѕдеу

      11. Ќўжаттарды ґѕдеу жыл сайын ведомстволыќ мўраєаттыѕ жўмыс жоспарына сјйкес жїргізіледі. Оныѕ барысында ќўжаттар ќўндылыєына сараптама жасалып, тўраќты, уаќытша (10 жылдан жоєары) саќтаудаєы істердіѕ жјне жеке ќўрам бойынша істер жиынтыќ тізімдемелерініѕ (бўдан јрі - істер тізімдемелері) жекелеген бґлімдері мен саќтауєа жатпайтын ќўжаттарды жоюєа бґлу туралы акті жасалады, ресімделеді.

      12. Ўйым ќайта ўйымдастырылєан (таратылєан) кезде ќўжаттарды жоспардан тыс ґѕдеу жўмыстары жїргізіледі.

      13. Ќўжаттарды ґѕдеу Ќазаќстан Республикасы заѕдарына сјйкес ўйым кїші мен ќаражаты есебінен жїргізіледі.

&3. Ќўжаттарды ґѕдеуді ўйымдастыру

      14. Ќўжаттарды ґѕдеуді ўйымдастыру жјне оныѕ нјтижелерін ќарау їшін ўйымда орталыќ сараптау комиссиясы (бўдан јрі - ОСК) немесе сараптау комиссиясы (бўдан јрі - СК) ќўрылады. ОСК (СК)-ныѕ міндеттері, функциялары жјне жўмыс тјртібі аталєан комиссия туралы Ережеде (1-ќосымша) кґрсетіледі.

      15. Ґѕдеу процесінде ќўжаттардыѕ саќтау мерзімдері кґрсетілген тўрпатты, салалыќ (ведомстволыќ) тізбелері, істердіѕ тўрпатты (їлгі) номенклатурасы мен ўйымныѕ тиісті кезеѕге арналєан істер номенклатурасы пайдаланылады.

&4. Ќўжаттар ќўндылыєына сараптама жасау

      16. Ќўжаттар ќўндылыєына сараптама жасау Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ мўраєат ќоры (бўдан јрі - Ўлттыќ мўраєат ќоры) ќўрамына жатќызылєан ќўжаттарды іріктеу, оларды мемлекеттік мўраєаттыѕ тўраќты саќтауына тапсыруєа дайындау жјне Ўлттыќ мўраєат ќоры ќўрамына жатќызылмаєан ќўжаттардыѕ саќталу мерзімдерін аныќтау маќсатында жїргізіледі.

      17. Ќўжаттар ќўндылыєыныѕ сараптамасы баєалаудыѕ белгіленген кешенділік жјне жан-жаќтылыќ принциптері негізінде параќтап ќарау жолымен жїзеге асырылады. Кґрсетілген принциптермен бірге ќўжаттардыѕ пайда болу, саќталу, сыртќы ерекшеліктер критерийлері де ќатар ќолданылады.

&5. Iстер тізімдемелерін жјне саќтауєа жатпайтын
 ќўжаттарды жоюєа бґлу туралы актілерді ресімдеуге
ќойылатын талаптар

      18. Iстер тізімдемелері жјне саќтауєа жатпайтын ќўжаттарды жоюєа бґлу туралы актілер јрбір мўраєаттыќ ќор бойынша жеке жасалады, оларєа сол ќор шегінде дербес реттік нґмір беріледі.

      19. Істер тізімдемесін ресімдеген кезде істіѕ (іс томдарыныѕ, бґлімдерініѕ) таќырыптары жалпы рет бойынша нґмірленеді.

      20. Істер тізімдемесіне енгізілген таќырыптардыѕ саны 9999-єа (тоєыз мыѕ тоєыз жїз тоќсан тоєызєа) жеткенде жазба аяќталады. Келесі істер тізімдемесіне кезекті реттік нґмір беріледі.

      21. Ўйымныѕ ќайта ўйымдастырылуына (таратылуына) байланысты ќўрастырылєан істер тізімдемесі оєан енгізілген таќырыптардыѕ жалпы санына ќарамастан аяќталєан болып табылады.

      22. Ќосымша табылєан істер таќырыбы литерлі нґмірмен тиісті тізімдемеге енгізіледі. Саны 10-нан асатын істерге ќосымша тізімдеме жасалып, таќырыптарына дербес нґмірлер ќойылады.

      23. Бірнеше жылдыѕ ќўжаттарын ќамтитын істі тізімдемеге енгізгенде жазбаєа ол істіѕ ашылєан жылы жазылады, ал келесі жылдары їшін іс таќырыбы кґрсетіледі де, "Ескертпе" баєанында "N__ істі ќараѕыз" белгісі ќойылады.

      24. Тўраќты саќтаудаєы істер мен жеке ќўрам бойынша істер тізімдемелерін ўйымныѕ ОСК (СК)-сы маќўлдаєаннан кейін ўйым басшысы жјне тиісті ујкілетті органныѕ СТК-сы бекітеді.

      25. Уаќытша (10 жылдан жоєары) саќтаудаєы істер тізімдемесін ўйымныѕ ОСК (СК)-сы маќўлдаєаннан кейін ўйым басшысы бекітеді.

      26. Біртектес ќўжаттар мен істердіѕ таќырыптары саќтауєа жатпайтын ќўжаттарды жоюєа бґлу туралы актіге жалпы атаумен енгізіледі.

      27. Саќтауєа жатпайтын ќўжаттарды жоюєа бґлу туралы актіні ўйымныѕ ОСК (СК)-сы маќўлдаєаннан кейін тиісті ујкілетті органныѕ СТК-сымен келісе отырып ўйым басшысы бекітеді.

&6. Тўраќты саќтаудаєы істер мен жеке ќўрам
бойынша істер тізімдемелері

      28. Тўраќты саќтаудаєы істер мен жеке ќўрам бойынша істер тізімдемелері ќўжаттар негіздерініѕ тїрлеріне байланысты белгіленген форма (2 жјне 3-ќосымшалар) бойынша жасалады.

      29. Тўраќты саќтаудаєы істер мен жеке ќўрам бойынша істер тізімдемелеріне титул бет, мазмўн, алєы сґз, ќысќартылєан сґздердіѕ тізімі жјне жиынтыќ жазба жасалады.

      30. Титул бетке мемлекеттік мўраєаттыѕ ресми атауы, мўраєаттыќ ќор нґмірі мен аты жјне ондаєы ґзгерістер; істер тізімдемесініѕ нґмірі мен аты, енгізілген іс таќырыптарыныѕ уаќыт аралыќтары, тізімдеменіѕ жасалєан орны мен жылы жазылады.

      31. Алєы сґзде, істердіѕ уаќыт аралыєы ќамтитын кезеѕдегі ўйымныѕ ќўрылуы, ќайта ўйымдастырылуы (таратылуы), міндеттері, функциялары, ќўрылымы жјне ондаєы ґзгерістері; істердіѕ аќпараттыќ мазмўны, оларды ќалыптастыру мен жїйелеудіѕ ерекшеліктері; сипатталєан істердіѕ физикалыќ жай-кїйі мен саќталу орны туралы мјліметтер тиісті нормативтік ќўќыќтыќ актілерге, ґкімдік ќўжаттар мен мўраєаттыќ ќўжаттардыѕ іздестіру деректеріне сілтеме жасай отырып баяндалады.

      32. Тўраќты саќтаудаєы істер тізімдемесіне Ўлттыќ мўраєат ќоры ќўрамына жатќызылєан істердіѕ, соныѕ ішінде республикалыќ, облыстыќ деѕгейдегі, республикалыќ маѕызы бар ќалалардаєы, Ќазаќстан Республикасы астанасындаєы ўйымдар басшылары жеке істерініѕ, сондай-аќ ўйым істері номенклатурасында "СТК" деген белгісі бар ќўжаттардыѕ таќырыптары енгізіледі.

      33. Тўраќты саќтаудаєы істер тізімдемесініѕ таќырыптарын жїйелеу хронологиялыќ-ќўрылымдыќ жјне номиналды-логикалыќ жіктеу белгілері бойынша жїргізіледі: іс таќырыптары тїзілген жылы бойынша, јр жыл ішінде - ќўрылтайшылыќ ќўжаттармен белгіленген ќўрылымєа сјйкес, ал јр ќўрылымдыќ бґлімшеніѕ ґз ішінде - ўйымныѕ іс номенклатурасында орналасќан ретіне ќарай топтастырылады.
      Ќўрылымдыќ бґлімшелерге наќты бґлінбеген ўйымдарда таќырыптар хронологиялыќ-функционалдыќ (хронологиялыќ-номиналды) жіктеу белгілері бойынша жїйеленеді: таќырыптар істердіѕ тїзілген жылына байланысты, ал јр жыл ішінде - олардыѕ ўйым ќызметіндегі мјніне орай (маѕыздылыєыныѕ кему баєытына ќарай) топтастырылады.

      34. Жеке ќўрам бойынша істер тізімдемесіне ўйым басшысы бўйрыќтарыныѕ (ґкімдерініѕ), ќызметкерлер тізімдерініѕ, жеке ќўрамды есепке алу жґніндегі карточкілердіѕ, жеке іс ќаєаздарыныѕ, ќызметкерлер дербес есепшоттарыныѕ, жинаќтау зейнетаќы ќорына міндетті зейнеткерлік жарнасын аударуєа тґлем тапсырыстары мен жеке тўлєалар тізімдерініѕ, жеке еѕбек шарттарыныѕ, ќызметкерлердіѕ сўраусыз ќалєан тїпнўсќа жеке ќўжаттарыныѕ, азаматтардыѕ ќўќыќтары мен заѕды мїдделерін жїзеге асыруєа ќатысты ґндірісте жјне басќа істерде болєан сјтсіз оќиєалар туралы актілердіѕ таќырыптары енгізіледі.

      35. Жеке ќўрам бойынша істер тізімдемесіндегі таќырыптар хронологиялыќ, ќўрылымдыќ (функционалдыќ) жјне номиналды жіктеу белгілері бойынша жїйеленеді: іс таќырыптары ол істіѕ ашылєан (аяќталєан) жылына ќарай, јр жыл ішінде - ўйымныѕ ќўрылымдыќ бґлімшелеріне (ќызмет баєыттарына) сјйкес, ал ќўрылымдыќ бґлімшелер ішінде - істіѕ ўйым ќызметіндегі мјніне орай (маѕыздылыєыныѕ кему баєытына ќарай) топтастырылады.

      36. Жеке ќўрам мен жеке іс ќаєаздарын (кґлемі жылына 20-дан жоєары болєан кезде) есепке алу карточкілері дербес істер тізімдемесіне енгізіледі. Олардыѕ таќырыптары істердіѕ тїзілуі аяќталєан жылдарєа сјйкес, ал жыл ішінде - ќызметкерлер фамилиясыныѕ јліпбилік реті бойынша топтастырылады.

      37. Тўраќты саќтаудаєы істер мен жеке ќўрам бойынша істер тізімдемелері 4 данадан жасалады, їш данасы мемлекеттік мўраєатќа беріледі де, бір данасы ведомстволыќ мўраєатта ќалады.

&7. Уаќытша (10 жылдан жоєары) саќтаудаєы
істер тізімдемесі

      38. Уаќытша (10 жылдан жоєары) саќтаудаєы істер тізімдемесі ќўжаттар негізініѕ тїрлеріне байланысты белгіленген форма (4 жјне 5-ќосымшалар) бойынша жасалады.

      39. Iстер тізімдемесініѕ титул параєында мемлекеттік мўраєаттыѕ ресми атауы жазылмайды.

      40. Iстер тізімдемесіне ведомстволыќ мўраєаттыѕ ќалауы бойынша мазмўн, алєы сґз жјне ќысќартылєан сґздер тізімі берілуі мїмкін.

      41. Тізімдемеге ўйымды аќпараттыќ ќамтамасыз ету їшін ўзаќ уаќыт практикалыќ ќызмет атќаратын істердіѕ таќырыптары енгізіледі.

      42. Тізімдемедегі іс таќырыптары хронологиялыќ-ќўрылымдыќ немесе хронологиялыќ-функционалдыќ (хронологиялыќ-номиналды) жјне номиналды-логикалыќ жіктеу белгілері бойынша жїйеленеді.

      43. Уаќытша (10 жылдан жоєары) саќтаудаєы істер тізімдемесі 4 данадан жасалады, бір данасы мемлекеттік мўраєатќа беріледі де, їш данасы ведомстволыќ мўраєатта ќалады.

&8. Саќтауєа жатпайтын ќўжаттарды жоюєа
бґлу туралы акті

      44. Саќтауєа жатпайтын ќўжаттарды жоюєа бґлу туралы акті (6-ќосымша) істер тізімдемесімен ќатар жасалады.

      45. Актіге саќтау мерзімдері ґтіп кеткен істер мен ќўжаттардыѕ таќырыптары енгізіледі.

      46. Саќтауєа жатпайтын ќўжаттарды жоюєа бґлу туралы акті 2 дана етіп жасалып, мемлекеттік жјне ведомстволыќ мўраєаттарєа беріледі.

      47. Саќталу мерзімдері ґтіп кеткен ќўжаттар тиісті кезеѕніѕ істер тізімдемесі мен жоюєа бґлу туралы актісі бекітілгеннен кейін єана жоюєа бґлінеді.

      48. "Ќызметте пайдалану їшін" деген белгісі бар ќўжаттар Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќўпияларды ќорєау жґніндегі агенттік тґраєасыныѕ "Таратылуы шектелген ќўжаттарды, істерді жјне  басылымдарды есепке алудыѕ, пайдаланудыѕ жјне  саќтаудыѕ Ережелерін бекіту туралы" 2000 жылєы 29 тамыздаєы N 8 бўйрыєында (тіркеу N 1248) белгіленген тјртіп бойынша жойылады.

3-ТАРАУ. Ќўжаттарды уаќытша саќтауды ўйымдастыру

1. Мўраєат ќоймалары жјне бґлме-жайлар

      49. Ведомстволыќ мўраєат їшін ќўжаттар саќтауєа арналєан (мамандандырылєан, бейімделген) жеке єимарат немесе ўйымныѕ јкімшілік єимаратынан бґлмелер беріледі.

      50. Ведомстволыќ мўраєат мўраєат ќоймаларымен, оќу залымен, жўмыс бґлмелерімен, жиналатын электрондыќ негіздердіѕ автоматтандырылєан кітапханасымен, серверлік жјне байланыс жабдыќтарына арналєан бґлмелермен ќамтамасыз етіледі.

      51. Мўраєат ќоймасы араб цифрымен жалпы рет бойынша нґмірленеді жјне химиялыќ заттары бар лабораториялардан, азыќ-тїлік ґнімдері саќталынатын ґндіріс орындарынан, ќойма жайлардан, ал электрондыќ мўраєат - электромагниттік сјулелер мен ќуаттыќ ґріс кґздерінен аулаќ, бґлек орналастырылады.

      52. Мўраєат ќоймалары ќазіргі заманєы ґрт сґндіру ќўралдарымен, кїзет жјне ґрт дабылдары жїйелерімен ќамтамасыз етіледі. Жалпы жјне ќабаттар бойынша тоќ ажыратќыштар мўраєат ќоймасыныѕ сыртына орналастырылады.

      53. Мўраєат ќоймаларын подвал, жартылай подвал жјне цокольдік бґлмелерде орналастыруєа рўќсат етілмейді. Мўраєат ќоймасы арќылы газ, су, канализация ќўбырлары ґтпеуі тиіс.

      54. Мўраєат ќоймаларына темір есіктер орнатылып, терезелеріне темір торлар ќойылады.

&2. Ќўжаттарды саќтайтын ќўралдар жјне
оларды орналастыру

      55. Ќўжаттарды саќтайтын негізгі ќўралдар тўраќты немесе жылжымалы металл стеллаждар, отќа тґзімді етіп ґѕделген аєаш стеллаждар болып табылады, ќосалќы ќўралдар - металл шкафтар мен сейфтер.

      56. Саќтау ќўралдары терезелі ќабырєаларєа перпендикуляр орналастырылады. Ќўжаттарды саќтайтын ќўралдарды єимараттыѕ сыртќы ќабырєасына жјне жылу кґздеріне таќап орналастыруєа рўќсат етілмейді.

      57. Саќтау ќўралдарын орналастыру мынадай нормаларєа сјйкес жїзеге асырылады: олардыѕ ќатараралыќ ќашыќтыєы - 120 см; саќтау ќўралдары аралыќтарыныѕ ќашыќтыєы - 75 см; єимараттыѕ сыртќы ќабырєасы мен оєан параллель ќойылєан саќтау ќўралдары аралыќ ќашыќтыєы - 75 см; ќабырєа мен  саќтау ќўралы бїйірініѕ ара ќашыќтыєы - 45 cм; еден мен саќтау ќўралыныѕ тґменгі сґресіне дейінгі аралыќ - 15 см.

      58. Ќўжаттар саќтау ќўралдарыныѕ сґрелеріне стандартты мўраєат ќораптарына, электрондыќ негіздер - ќынаптарєа салынып жайєастырылады.

      59. Саќтандыру ќоры мен пайдалану ќорыныѕ шаєынфильмдері металл ќораптарда саќталады, стандартты раккордтары болады жјне фотоќабатты беті сыртќа ќаратылєан кїйінде орам етіп оралады.

      60. Ќўжаттарды еденге, терезе алдына, басќыштарєа немесе реттелмеген їймелер арасына ќоюєа болмайды.

      61. Саќтау ќўралдары дербес тїрде мўраєатќа кірер есіктіѕ сол жаєынан оѕ жаєына ќарай, ал сґрелері жоєарыдан тґмен ќарай нґмірленеді.

      62. Ќўжаттардыѕ орналасќан жерін белгілеу маќсатында јрбір саќтау ќўралына топографиялыќ карточкі (7-ќосымша) жасалады. Топографиялыќ карточкі нґмірі саќтау ќўралыныѕ нґмірімен сјйкес келеді.

&3. Ќўжаттарды саќтау режімі

      63. Ќўжаттарды саќтау жарыќ, температуралыќ-ылєалдылыќ жјне санитарлыќ-гигиеналыќ режімдерді, соєан сјйкес белгіленген нормативтік ґлшемдерді ќамтамасыз ету арќылы жїзеге асырылады.

      64. Мўраєат ќоймаларына терезе кґздеріне жалюздер, ќорєаныш сїзгілер, перделер немесе боялєан јйнектер ќолдану арќылы шашыраѕќы жарыќ тїсіруге рўќсат етіледі.

      65. Жасанды жарыќ їшін беті тегіс жабыќ плафондар ішінде жанатын лампалар немесе жарыќ шўєыласы ультракїлгін тїсті бґліктерге бґлінетін люминесцентті лампалар ќолданылады.

      66. Электрондыќ негіздегі ќўжаттар жарыќ тікелей тїспейтін жаєдайда саќталады жјне ауа ќўрамындаєы ќауіпті ќоспалардан (кїкіртті газдан, кїкіртті сутегінен, сынап буларынан, азот тотыєынан, аммиактан) жјне электромагниттік-ионизациялыќ (радиациялыќ) јсерлерден ќосымша ќорєалуы тиіс.

      67. Ауа тазартќыш жїйелермен жабдыќталєан мўраєат ќоймаларында ќўжаттарды саќтау їшін мынадай оѕтайлы температуралыќ-ылєалдылыќ режімі белгіленеді:
      1) ќаєаз негіздегі ќўжаттар їшін - температура +17 - +19о С, ауаныѕ салыстырмалы ылєалдылыєы 50-55 пайыз;
      2) аќ-ќара їлдірдегі ќўжаттар їшін - температура +15о С, ауаныѕ салыстырмалы ылєалдылыєы 40-55 пайыз;
      3) тїрлі тїсті їлдірдегі ќўжаттар їшін - температура +2 - +5о С, ауаныѕ салыстырмалы ылєалдылыєы 40-55 пайыз;
      4) электрондыќ негіздегі ќўжаттар їшін - температура  +15 - +25о С, ауаныѕ салыстырмалы ылєалдылыєы 40-60 пайыз.

      68. Ауа райы реттелмейтін мўраєат ќоймаларында єимаратты тиімді тјсілдермен жылыту, желдету жјне ауаны ылєалдату (ќўрєату) жїзеге асырылады.

      69. Температуралыќ-ылєалдылыќ режімі ауа райы параметрлерін аптасына кем дегенде екі рет бір мезгілде ґлшеп отыру жолымен баќыланады. Аспаптар кґрсеткіштері тіркеу журналына жазылып отырады. Тіркеу журналыныѕ їлгісін ведомстволыќ мўраєат аныќтайды.

      70. Температуралыќ-ылєалдылыќ режімдерін баќылау-ґлшеу аспаптары (термометрлер, психрометрлер, гигрометрлер) жылытќыш жјне желдеткіш жїйелерден аулаќ ќойылады.

      71. Мўраєат ќоймасы зеѕ, жјндіктер, кеміргіштер пайда болу, шаѕ жиналу мїмкіндіктеріне жол бермейтін жаєдайда ўсталады.

&4. Iстердіѕ физикалыќ-химиялыќ саќталуын баќылау

      72. Негізінде немесе мјтінінде аныќталєан физикалыќ аќауы бар істердіѕ жай-кїйі есепке алу журналында тіркеледі жјне оларды арнайы ґѕдеудіѕ (ќалпына келтіру, залалсыздандыру, дјрілеу, шаєын фильм жасау, кґшірмелеу, электрондыќ пішінге аудару, орнын ауыстыру) тїрлері жазылып, физикалыќ-химиялыќ жаєдайын жаќсарту жґнінде ќолданылатын наќты шаралар кґрсетіледі.

      73. Зеѕ басќан жјне жјндік тїсіп залалданєан істер тез арада санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќызметтіѕ арнайы ґѕдеуіне тапсырылады.

&5. Мўраєат ќоймасынан істер беру

      74. Істер пайдалану їшін жјне арнайы ґѕдеуден ґткізу їшін мўраєат ќоймаларынан алынып беріледі. Бўл тапсырыстармен ресімделіп, істерді беру кітабында (8-ќосымша) тіркеледі.

      75. Iстер уаќытша пайдалануєа ўйым ќызметкерлері їшін он кїннен аспайтын мерзімге, ал басќа ўйымдар їшін - бір айдан аспайтын мерзімге беріледі.

      76. Істер сот, тергеу, прокуратура органдарына Ќазаќстан Республикасы заѕдарында белгіленген тјртіп бойынша беріледі.

      77. Iсті берген кезде оныѕ орнына мўраєат ќорыныѕ, тізімдеменіѕ, істіѕ нґмірлері, пайдаланушыныѕ фамилиясы, берілген жјне ќайтарылєан уаќыты кґрсетіліп орынбасар-карта ќойылады. Іс мўраєат ќоймасына ќайтарылєаннан кейін орынбасар-карта алынады.

      78. Iсті бергенде жјне ќайтарєанда пайдаланушыныѕ ќатысуымен  іс ќўжаттарыныѕ параќтар нґмірлері жјне жай-кїйі тексеріледі.

      79. Істердіѕ бїлінуі, жекелеген параќтардыѕ жетіспеушілігі орын алєан жаєдайда Ќазаќстан Республикасы заѕдарына сјйкес шаралар ќабылдау їшін ўйым басшысына тапсырылатын акті жасалады.

&6. Істердіѕ толыќтыєын жјне жай-кїйін тексеру

      80. Мўраєаттыќ ќор аясындаєы істердіѕ наќтылыєы мен жай-кїйін тексеру барысында олардыѕ наќты саны мен физикалыќ-химиялыќ жай-кїйі аныќталады, есепке алудаєы кемшіліктері реттеледі, жоќ істерді іздестіру ўйымдастырылады.

      81. Тўраќты саќтаудаєы істерді тексеру кем дегенде 5 жылда бір рет, уаќытша саќтаудаєы (10 жылдан жоєары) жјне жеке ќўрам бойынша істерді тексеру - 10 жылда бір рет,  электрондыќ негіздегі ќўжаттарды тексеру - 3 жылда бір рет жїргізіледі.

      82. Кезектен тыс тексеру істерді басќа мўраєат ќоймасына ауыстыруєа дейін жјне одан кейін; оларды ауыстыруєа (эвакуациялауєа) мјжбїр еткен тґтенше жаєдайлардан немесе мўраєат ќоймасына бґтен тўлєаныѕ еніп кетуінен кейін; ведомстволыќ мўраєат басшысы ауыстырылєан кезде; ўйым ќайта ўйымдастырылєан (таратылєан) кезде жїргізіледі.

      83. Тексеру кезінде тізімдемеге енгізілген мјліметтер іс мўќабасындаєы мјліметтермен салыстырылады.

      84. Iстер тізімдемесіне жјне басќа да есепке алу ќўжаттарына ќандай да болмасын белгілер немесе жазбалар жасауєа рўќсат етілмейді.

      85. Iстердіѕ жетіспейтіні аныќталєан кезде оларды іздестіру ўйымдастырылады, істерді беру жґніндегі есепке алу ќўжаттары зерттеледі, жанында тўрєан мўраєаттыќ ќорлар, саќталуєа жатпайтын ќўжаттарды жоюєа бґлу туралы актілер, бўрын жасалєан тексерудіѕ актілері тексеріледі.

      86. Iздестіру тексеріс аяќталєаннан кейін жыл бойына жїргізіледі.

      87. Iздестірудіѕ ќорытындысы бойынша тиісті ујкілетті органныѕ СТК-сымен келісе отырып ўйым басшысы бекітетін аныќтама жазылады. Бекітілген аныќтама негізінде табылмаєан ќўжаттар есептен шыєарылады.

      88. Уаќытша пайдалануєа берілген істер ќолда бар деп саналады.
      89. Тексеру барысында аныќталєан барлыќ кемшіліктер актіге енгізіледі (9-ќосымша).

      90. Тексерудіѕ ќорытындысы бойынша јрбір іс тізімдемесініѕ соѕына тексеру жїргізген ќызметкерлер ќолын ќоятын, "Тексерілді" деген жазба мен уаќыты ќойылатын ќосымша параќ желімделеді.

      91. Тексеру аныќталєан ґзгерістер есепке алу ќўжаттарына енгізілгеннен кейін жјне мўраєаттыќ ќорда есептелген істердіѕ бар-жоєы туралы мјліметтер мемлекеттік мўраєатќа тапсырылєаннан кейін аяќталєан болып есептеледі.

&7. Аса ќўнды ќўжаттарды айќындау жјне есепке алу

      92. Ведомстволыќ мўраєатта аса ќўнды ќўжаттарды айќындау жјне есепке алу мемлекеттік мўраєатпен келісе отырып жїргізіледі. Јрбір ќордыѕ аныќталєан аса ќўнды ќўжаттарына жеке-жеке істер тізімдемесі (10-ќосымша) ќўрастырылады.

      93. Аса ќўнды ќўжаттардыѕ саќтыќ кґшірмелерін жасау маќсатында, олардан  шаєынфильмдер жасау жїзеге асырылады.

      94. Саќтыќ кґшірмелер жиынтыєын аса ќўнды ќўжаттар тїпнўсќасынан бґлек саќталатын, саќтыќ ќоры ќўрайды.
      Саќтыќ ќорымен ќатар позитивтік шаєынфильмдерден, шаєынфишалардан жјне ќўжаттар ксерокґшірмелерінен пайдалану ќоры жасалады.

      95. Электрондыќ мўраєатта ќўжаттардыѕ саќтыќ жјне жўмысќа арналєан даналары жасалады.

&8. Ќўжаттарды жїйелеу

      96. Ќўжаттарды ретке келтіру маќсатымен мўраєат ќорларына жїйелейді (мўраєат ќорларына бґледі).

      97. Мўраєаттыќ ќор аясындаєы ќўжаттар ўйымныѕ тиісті істер тізімдемелері мен істер номенклатуралары бойынша жїйеленеді.

      98. Физикалыќ оќшауланєан ќўжат немесе ґзіндік маѕызы бар ќўжаттар жиынтыєы ретіндегі саќтау бірлігі (іс) жіктеу жјне есепке алу бірлігі болып табылады.

      99. Электрондыќ негіздегі ќўжаттардыѕ саќтау бірлігіне ілеспе ќўжаттамасымен бірге физикалыќ оќшауланєан негіз алынады.

&9. Мўраєаттыќ ќорлар

      100. Мўраєаттыќ ќорлар мынадай тїрлерге бґлінеді:
      1) ўйым ќызметінде тїзілетін ќўжаттардан тўратын сол ўйымныѕ мўраєаттыќ ќоры;
      2) Міндеттері мен атќаратын функциялары ўќсас немесе біртектес екі жјне одан да кґп ўйымдардыѕ ќўжаттарынан тўратын біріктірілген мўраєаттыќ ќор;
      3) Бір немесе бірнеше белгілері бойынша біріктірілген мўраєаттыќ топтамалар.

      101. Бірыѕєай мўраєаттыќ ќорды ќўрайтын ќўжаттар: ќайта ўйымдастыруєа дейінгі жјне кейінгі ўйым ќўжаттары; мемлекеттік меншік тїрін жарєы капиталында мемлекеттік меншік їлесі басым мемлекеттік емес тїрге ауыстырєан ўйым ќўжаттары; ґз ќызметін уаќытша тоќтатып жјне бўрынєы атќарєан міндеттері мен функцияларын ќайта ќалпына келтірген ўйым ќўжаттары.

      102. Јрбір мўраєаттыќ ќорєа мемлекеттік мўраєатпен келісе отырып ат ќойылады жјне нґмір беріледі.

      103. Ўйым мўраєаттыќ ќорыныѕ аты ўйымныѕ жјне оныѕ жоєары тўрєан мемлекеттік органыныѕ ресми атауына сјйкес болады.
      Біріктірілген мўраєаттыќ ќордыѕ аты ќор ќўрушы-ўйымдар мен олардыѕ жоєары тўрєан мемлекеттік органыныѕ жалпы ортаќ атауынан тўрады.
      Мўраєаттыќ топтама атында ќўжаттарды біріктірудіѕ жіктеу белгісі (жіктеу белгілері) кґрсетіледі.

&10. Ќўжаттарды есепке алуєа ќойылатын талаптар

      104. Ќўжаттарды есепке алу јрбір мўраєат ќоймасы бойынша бґлек жїзеге асырылады.

      105. Барлыќ саќтаулы ќўжаттар, соныѕ ішінде істер тізімдемесіне енгізілмеген, бўл салаєа жатпайтын ќўжаттар да, аса ќўнды ќўжаттардыѕ саќтыќ кґшірмелері мен пайдалану ќорынан алынєан кґшірмелер де есепке алынуы керек.

      106. Есепке алу ќўжаттарына, сонымен ќатар деректерді есепке алу базасына ќол жеткізу тјртібі ўйым басшысы бўйрыєымен (ґкімімен) реттеледі.

      107. Есепке алу ќўжаттары белгіленген їлгі бойынша ресімделеді жјне олар саќтау бірлігіндегі мўраєаттыќ ќўжаттардыѕ келіп тїсуін, шыєуын, санын, ќўрамын, жай-кїйін жазуєа арналады.

      108. Ќўжаттарды есепке алудыѕ негізгі бірліктері мўраєаттыќ ќор мен саќтау бірліктері болып табылады.

      109. Электрондыќ негіздегі ќўжаттарды есепке алу бірлігі ретінде бірыѕєай баєдарламалыќ-аќпаратты нысананы ќўрайтын бір файл немесе бірнеше файл жазбалары бар саќтау бірліктері жјне оєан ілеспе ќўжаттама алынады.

&11. Есептік ќўжаттар ќўрамы

      110. Есептік ќўжаттар ќўрамына келіп тїскен жјне шыќќан ќўжаттарды есепке алу кітабы (11-ќосымша), мўраєаттыќ ќор параєы (12-ќосымша), ўйымныѕ істер тізімдемесі, істер номенклатурасы, саќтыќ ќоры мен пайдалану ќорыныѕ келіп тїскенін жјне шыќќанын есепке алу кітабы (13-ќосымша), саќтыќ ќоры ќўжаттарыныѕ тізімдемесі (14-ќосымша), ведомстволыќ мўраєаттыѕ паспорты кіреді.

      111. Мемлекеттік мўраєатќа ведомстволыќ мўраєаттыѕ паспортын тапсыру їлгісі мен мерзімі "Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ мўраєат ќоры ќўжаттарыныѕ орталыќтандырылєан мемлекеттік есебі туралы нўсќауды бекіту жайлы" (тіркеу N 1240) Ќазаќстан Республикасы Мјдениет, аќпарат жјне ќоєамдыќ келісім министрлігініѕ Мўраєаттар мен ќўжаттаманы басќару жґніндегі комитет тґраєасыныѕ 2000 жылєы 11 тамыздаєы N 47 бўйрыєына сјйкес белгіленеді.

      112. Есептік ќўжаттарда істер келіп тїскен кезгі јрбір жазбаныѕ негізі ќўрылымдыќ бґлімшелердіѕ жылдыќ істер тізімдемесі, ўйымныѕ істер номенклатурасы, ведомстволыќ мўраєаттыѕ толыќтыру кґздері - ўйымдардыѕ тиісті істер тізімдемесі мен істер номенклатурасы болып табылады.

      113. Есептік ќўжаттарда істер шыєарылєан кезгі јрбір жазбаныѕ негізі істерді мемлекеттік мўраєатта тўраќты саќтау їшін ќабылдау-тапсыру актісі (15 жјне 16-ќосымшалар), саќтауєа жатпайтын ќўжаттарды жоюєа бґлу туралы акті, іздестіру жолдары таусылып, табылмаєан істер туралы акті (17-ќосымша), істердіѕ тїзетуге келместей болып бїлінгені туралы акті (18-ќосымша) болып табылады.

      114. Электрондыќ негіздегі ќўжаттыѕ јрбір есепке алу бірлігі туралы мјліметтер деректер базасына енгізіледі, оныѕ аќпараттыќ ауќымы мегабайт (Мбайт) ґлшемі бойынша кґрсетіледі.

      115. Жаѕа негізге ќайта жазу нјтижесінде электрондыќ негіздегі ќўжаттардыѕ саќтау бірлігі мґлшерінде жјне/немесе аќпараттыќ ауќымында болєан ґзгерістер орын ауыстыру жјне ќайта жазу туралы актіге (19-ќосымша), істер тізімдемесініѕ жаѕа ќорытынды жазбасы мен мўраєаттыќ ќор параєына енгізіледі (жазылады).

&12. Келіп тїскен жјне шыќќан ќўжаттарды
есепке алу кітабы

      116. Келіп тїскен жјне шыќќан ќўжаттарды есепке алу кітабы мўраєаттыќ ќорлар ќўрамы мен ауќымындаєы кїнделікті ґзгерістерді есепке алып отыруєа арналады жјне мўраєаттыќ ќор параќтарын, ведомстволыќ мўраєаттыѕ паспортын жасау їшін негіз болып табылады.

      117. Јрбір келіп тїскен немесе шыќќан ќўжатты есепке алу дербес реттік нґмірлер бойынша жїргізіледі.

      118. Јрбір келіп тїскен немесе шыќќан электрондыќ негіздегі ќўжаттар мґлшері олардыѕ Мбайттардаєы аќпараттыќ кґлемінде жјне есепке алу бірлігінде/саќтау бірлігінде ќиєаш сызыќшамен бґлініп кґрсетіледі.

&13. Мўраєаттыќ ќор параєы

      119. Параќ мўраєаттыќ ќорєа ол алєаш тїскен кезде жасалады.

      120. Параќтар нґмірленеді жјне мўраєаттыќ ќорлар нґмірлерініѕ ґсу реті бойынша клапанды папкілерде саќталады.

      121. Ведомстволыќ мўраєаттыѕ іс жїргізу барысында аяќталєан параќтары уаќыты, есепке алуєа жауапты ќызметкер лауазымы кґрсетіліп, ќолы ќойылып мўраєаттыќ ќор ісіне салынады.

&14. Iстер тізімдемесі

      122. Істер тізімдемесі тўраќты, уаќытша (10 жылдан жоєары) саќтаудаєы істер мен жеке ќўрам бойынша істерді жекелеп жјне жиынтыќ тїрде есепке алудыѕ  бастапќы есептік ќўжаты болып табылады.

      123. Жекелеп есепке алу јрбір іске дербес нґмір беру жолымен жїзеге асырылады. Істерді жиынтыќ тїрде есепке алу тізімдеменіѕ ќорытынды жазбалары мјліметтеріне сјйкес жасалады.

      124. Аяќталєан істер тізімдемесіне жалпы ќорытынды жазба жазылады.

      125. Саќтау бірлігі (есепке алу бірлігі) шыєарылєан кезде істер тізімдемесініѕ "Ескерту" баєанында "Шыєарылєан" деген белгі ќойылады.

&15. Мўраєаттыќ ќор ісі

      126. Мўраєаттыќ ќор ісі тарихи аныќтамадан, ќайта жасалєаннан кейінгі мўраєаттыќ ќор параќтарынан, ўйым ќўрылымдыќ бґлімшелерініѕ жылдыќ істер тізімдемелерінен, толыќтыру кґздері - ўйымдардыѕ істер тізімдемелерінен, істерді мемлекеттік мўраєатќа тўраќты саќтауєа тапсыру актілерінен, саќтауєа жатпайтын ќўжаттарды жоюєа бґлу туралы актілерден, істердіѕ тїзетуге келместей болып бїлінуі туралы актілерден, істердіѕ наќтылыєы мен жай-кїйін тексеру актілерінен тўрады.

      127. Мўраєаттыќ ќор ќўрамы мен ауќымындаєы ґзгерістер туралы ќўжаттар іске ґзгерістерді есептік ќўжаттарєа енгізу белгісі арќылы ќосылады.

      128. Ќўжаттар хронологиялыќ ретімен орналасады, нґмірленеді, олардыѕ таќырыптары мўраєаттыќ ќор ісініѕ ішкі тізімдемесіне енгізіледі.

&16. Деректердіѕ есептік базалары

      129. Деректердіѕ есептік базалары статистикалыќ есеп пен талдау кестелерін јзірлеу їшін автоматтандырылєан режімде басќарылады.

      130. Деректердіѕ есептік базаларына ќатысты деректемелер есепке алу нысанасын (мўраєаттыќ ќорды, саќтау бірлігін, есепке алу бірлігін) сипаттайтын негізгі кґрсеткіштер арќылы айќындалады.

      131. Деректердіѕ есептік базалары есептік ќўжаттар негізінде басќарылады.

      132. Деректердіѕ есептік базаларын жасау мен басќару тјртібі ўйым басшысы бекітетін нўсќауда белгіленеді.

&17. Єылыми-аныќтамалыќ аппарат жїйесі

      133. Єылыми-аныќтамалыќ аппарат жїйесі ќўжаттарды жедел іздестіру, ќўжаттыќ аќпаратты тиімді пайдалану маќсатында жасалады жјне їнемі толыќтыру мен жетілдіруді ќажет етеді.

      134. Єылыми-аныќтамалыќ аппарат жїйесіне картотекалар, ќўжаттарєа шолулар, мўраєаттыќ ќорлардыѕ тарихи аныќтамалары енеді.

&18. Картотекалар

      135. Ведомстволыќ мўраєатта картотекалар жеке ќўрам бойынша жјне ўйым тарихы бойынша жасалады.

      136. Жеке ќўрам бойынша картотека еѕбек стажы, жалаќы мґлшері жјне ўйым ќызметкерлерініѕ басќа да деректері туралы мјліметтерді іздестіруге арналады.

      137. Жеке ќўрам бойынша картотекалар карточкілерінде ќызметкерлер фамилиялары, есімдері, јкесініѕ аты жјне олар жґнінде мјліметтері бар мўраєаттыќ ќўжаттардыѕ іздестіру деректері болады. Карточкілер фамилиялардыѕ јліпбилік реті бойынша, біртектес фамилиялар аясында - есімдері мен јкелерініѕ аттарына ќатысты јліпбилік негізде жїйеленеді.

      138. Ўйым тарихы бойынша картотекалар карточкілерінде сол ўйымныѕ ќўрылуы, ќайта ўйымдастырылуы (таратылуы) туралы деректер жазылады жјне хронологиялыќ тјртіп бойынша жїйеленеді. Жазбада тиісті нормативтік ќўќыќтыќ актілерге, ґкімдік ќўжаттарєа, мўраєаттыќ ќўжаттардыѕ іздестіру деректеріне сілтеме жасалады.

      139. Ведомстволыќ мўраєат ўйым ќызметі барысында жасалєан аныќтамалыќ, таќырыптыќ жјне басќа да картотекаларды саќтауєа ќабылдайды, оларды жетілдіру мен мемлекеттік мўраєатќа тапсыру їшін дайындау жґнінде ќажетті жўмыстар кешенін атќарады.

&19. Ќўжаттарєа шолу

      140. Ќўжаттарєа шолу маѕызды жјне сўраныстаєы ќўжаттар кешенініѕ ќўрамы мен мазмўны туралы жїйеленген мјліметтері бар мўраєаттыќ аныќтамалыќ болып саналады. Мўраєаттыќ ќорєа шолу мен таќырыптыќ шолу оныѕ тїрлері болып табылады.

      141. Мўраєаттыќ ќорєа шолу мўраєат ќўжаттары туралы, ал таќырыптыќ шолу - наќты мјселе бойынша бір немесе бірнеше мўраєаттыќ ќордыѕ ќўжаттары туралы жїйеленген мјліметтерді ќамтиды.

      142. Шолу алєысґзден, ќўжаттар сипаттамасынан жјне аныќтамалыќ аппараттан  тўрады.

      143. Шолудыѕ алєысґзінде ўйым (ўйымдар) мен мўраєаттыќ ќор (мўраєаттыќ ќорлар) тарихы жґнінде мјліметтер келтіріледі, шолу ќўрылымы мен оныѕ аныќтамалыќ аппарат ќўрамы туралы баяндалады.

      144. Ќўжаттар сипаттамасы ќўжаттардыѕ аќпараттыќ мазмўны, авторлары, хронологиялыќ аясы, тїрлері жјне іздестіру деректері жґніндегі аннотация тїрінде жазылады.

      145. Шолудыѕ аныќтамалыќ аппаратына титул бет, мазмўны (мазмўн), алєысґз, ќысќартылєан сґздер тізімі енеді. Таќырыптыќ шолуєа ќосымша мўраєаттыќ ќорлардыѕ тізімі беріледі.

&20. Мўраєаттыќ ќордыѕ тарихи аныќтамасы

      146. Мўраєаттыќ ќордыѕ тарихи аныќтамасы ќўжаттарды ґѕдеу барысында істер тізімдемелерімен ќатар жазылады.

      147. Тарихи аныќтама ўйым (ўйымдар) тарихы, мўраєаттыќ ќор тарихы жґніндегі бґлімдерден жјне ќўжаттар сипаттамасынан тўрады.

      148. Бірінші бґлімде тиісті нормативтік ќўќыќтыќ актілерге, ґкімдік ќўжаттарєа жјне мўраєаттыќ ќўжаттардыѕ іздестіру деректеріне сілтеме жасала отырып, ўйымныѕ, оныѕ жоєары тўрєан органыныѕ атауы,  пайда болєан датасы, атќаратын міндеттері, функциялары, ќўрылымы жјне кейінгі ґзгерістері туралы мјліметтер беріледі.

      149. Біріктірілген мўраєаттыќ ќор їшін ќор ќўраушылардыѕ-ўйымдардыѕ тарихы, мўраєаттыќ топтамалардыѕ ќўрылу тарихы жазылады.

      150. Екінші бґлімде мўраєаттыќ ќор істерініѕ саны жјне уаќыт аралыќтары, олардыѕ тїзілу, сипатталу жјне жїйелену ерекшеліктері,  істер тізімдемесініѕ хронологиялыќ шегінен шыєып кететін ќўжаттардыѕ бар-жоєы, єылыми-аныќтамалыќ аппараттыѕ ќўрамы туралы мјліметтер болады.

      151. Їшінші бґлімде ќўжаттардыѕ ќўрамы мен мазмўнына жалпы сипаттама, ќўжаттар негіздерініѕ тїрлері, физикалыќ саќталу дјрежесі жјне саќталу орны туралы мјліметтер беріледі.

      152. Тарихи аныќтамаєа ќўрастырушы ґзініѕ лауазымы мен ќўрастырєан уаќытын кґрсетіп ќол ќояды жјне мўраєаттыќ ќор ќўжаттарына ґѕдеу жїргізілген сайын толыќтырылып отырады.

      153. Тарихи аныќтама тґрт дана етіп басылып, їшеуі Ўлттыќ мўраєат ќоры ќўжаттарымен бірге мемлекеттік мўраєатќа беріледі, біреуі - ведомстволыќ мўраєаттаєы мўраєаттыќ ќор істерініѕ ќўрамында саќталады.

4-ТАРАУ. Ќўжаттарды пайдалану

&1. Ќўжаттарды пайдалану їлгілері жјне олардыѕ
 есепке алынуы

      154. Ќўжаттарды пайдаланудыѕ негізгі їлгісі ўйымдардыѕ ќызметін аќпараттыќ ќамтамасыз ету, ўйымдар мен азаматтардыѕ сўранымдарын орындау болып табылады.

      155. Ќўжаттардыѕ пайдаланылуын есепке алу мўраєат ќоймасынан істер беру кітабы арќылы жјне берілген мўраєаттыќ аныќтамаларды, мўраєаттыќ їзінділерді, мўраєаттыќ кґшірмелерді тіркеу журналы (20-ќосымша) арќылы жїргізіледі.

&2. Ўйымдар ќызметін аќпараттыќ ќамтамасыз ету

      156. Ўйымдар ќызметін аќпараттыќ ќамтамасыз ету басшы сўранымына сјйкес немесе бастамашылыќ ретпен ќўжаттар ќўрамы мен мазмўны туралы аќпараттыќ аныќтама, істер (ќўжаттар) таќырыптарыныѕ тізбесі жјне таќырып бойынша топталєан ќўжаттар кґшірмелері їлгісінде жїзеге асырылады.

      157. Аќпараттыќ аныќтамада тўтас ќолда бар ќўжаттар туралы да, іздестіру деректері кґрсетілетін белгілі бір мјселе бойынша да мјліметтер беріледі.

      158. Тізбеде ќўжаттардыѕ таќырыптары сўраным (хабардар етудіѕ маќсаты) сипатына байланысты оќиєа хронологиясына, ќўжаттардыѕ аќпараттыќ мазмўнына, тїрлеріне немесе маѕыздылыєына ќарай орналасады.

      159. Таќырыптыќ топтамада ќўжаттар кґшірмелері хронологиялыќ ретімен орналасады. Топтаманыѕ титул беті, тарихи аныќтамасы жјне ќўжаттар таќырыптарыныѕ тізбесі жасалады.

      160. Аќпараттыќ аныќтамаєа, тізбе мен таќырыптыќ топтамаєа ведомстволыќ мўраєат басшысы ќол ќояды.

&3. Ўйымдар мен азаматтар ґтініштерін орындау

      161. Ўйымдар мен азаматтар ґтініштері хат бланкісіндегі ўйым мґрімен бекітіліп, басшысы ќол ќойєан мўраєаттыќ аныќтамалар, мўраєаттыќ кґшірмелер немесе мўраєаттыќ їзінділер тїрінде орындалады.

      162. Ґтініштерді орындау мерзімі Ќазаќстан Республикасы заѕдарымен белгіленеді.

      163. Мўраєаттыќ аныќтамалар саќтауда тўрєан ќўжаттар негізінде олардыѕ тїрлері, авторлары, даталары, тіркеу нґмірлері, таќырыптары, іздестіру деректері кґрсетіліп жасалады жјне ґтініштегі мјселеге ќатысты мјліметтер хронологиялыќ ретімен баяндалады.

      164. Мўраєаттыќ аныќтамада тырнаќшаєа ала отырып ќўжаттардан їзінділер келтіруге болады. Ўйымныѕ, оныѕ ќўрылымдыќ бґлімшелерініѕ жјне жоєары тўрєан мемлекеттік органыныѕ аттары аныќтама мјтінінде толыќ келтіріледі. Мјтінде пайдаланылєан ќўжаттар мазмўны бойынша орындаушыныѕ ќысќартулар, тїсініктемелер, ґзіндік тўжырымдар жасауына жол берілмейді.

      165. Мўраєаттыќ аныќтамаєа мўраєаттыќ ќўжаттар кґшірмелері мен олардыѕ їзінділері ќоса берілуі мїмкін.

      166. Мўраєаттыќ кґшірме мўраєаттыќ ќўжат мјтінініѕ немесе бейнесініѕ наќты кґшірмесін беретін ресми ќўжат болып табылады.

      167. Їзіндіде сўранымєа ќатысты тїпнўсќа ќўжат бґлігініѕ мјтіндері кґшірмеленеді. Тїпнўсќа ќўжаттаєы шынайылыєына кїмјн келтіретін жекелеген сґздер мен сґйлемдерге "ќўжатта осылай" немесе "мјтінде айќын емес" деген сґздермен тїсінік беріліп отырады.

      168. Мўраєаттыќ аныќтамалар, кґшірмелер мен їзінділер пошта арќылы жіберіледі. Сонымен бірге ґтініш иесініѕ ґзі мен сенім білдірген тўлєасына ќолєа да беріледі. Бўл жаєдайда ґтініш иесі жеке басын кујландыратын ќўжаттарды кґрсетіп, ќолхат беруі, ал сенім білдірілген тўлєа ґтініш иесініѕ нотариалды кујландырылєан сенім хатын јкелуі тиіс.

      169. Сўралєан мјліметтер жоќ болса, ґтініш білдірушіге оныѕ білгісі келген мјліметтері жоќ екендігін аныќтайтын жауап беріледі де, ќажетті аќпараттарды ќайдан алуєа болатындыєы туралы жґн сілтеледі.

      170. Жўмыстан шыќќан немесе басќа ўйымєа жўмысќа ауысќан тўлєаларєа кезінде алынбай ќалєан ведомстволыќ мўраєаттаєы жеке ќўжаттарыныѕ тїпнўсќасы жазбаша сўраным мен жеке басты кујландыратын ќўжат бойынша беріледі.

5-ТАРАУ. Ўлттыќ мўраєат ќоры ќўжаттарын мемлекеттік
 мўраєатќа тўраќты саќтауєа тапсыру, ўйым жекешелендірілгенде, ќайта ўйымдастырылєанда (таратылєанда) ќўжаттар саќтайтын орынды аныќтау

&1. Ўлттыќ мўраєат ќоры ќўжаттарын мемлекеттік
мўраєатќа тўраќты саќтауєа тапсыру

      171. Ќазаќстан Республикасы заѕдарына сјйкес Ўлттыќ мўраєат ќорыныѕ ќўжаттары ўйым кїші мен ќаражаты есебінен мемлекеттік мўраєатќа тўраќты саќтауєа тапсырылуы тиіс.

      172. Тапсыру мерзімдері Ќазаќстан Республикасы Мјдениет, аќпарат жјне ќоєамдыќ келісім министрлігініѕ Мўраєаттар мен ќўжаттаманы басќару жґніндегі комитеті тґраєасыныѕ 2000 жылєы 26 желтоќсандаєы "Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ мўраєат ќоры ќўжаттарын мемлекеттік заѕды тўлєалардыѕ ведомстволыќ мўраєаттарында уаќытша саќтау тјртібі мен мерзімдері туралы Нўсќауын бекіту туралы" N 83 бўйрыєы (тіркеу N 1355) бойынша реттеледі.

      173. Тапсыру тўраќты саќтаудаєы істер тізімдемесі негізінде мемлекеттік мўраєатпен келісе отырып, ўйым басшысы бекіткен уаќыт кестесіне сјйкес жїзеге асырылады.

      174. Тізімдеменіѕ ќорытынды жазбасында кґрсетілген іс саны мен наќты іс саны арасында айырмашылыќтар шыќса, тізімдемеге жаѕа ќорытынды жазба жасалып, онда тапсырылєан наќты істердіѕ кґлемі мен жоќ істердіѕ нґмірлері кґрсетіледі.

      175. Тапсыру істерді ќабылдап алу актісімен ресімделеді. Актіге тіркелетін аныќтамаєа жоќ істердіѕ нґмірлері, олардыѕ жоќ болу себептері жазылып, іздестіру шаралары кґрсетіледі.

      176. Іздестіру нјтиже бермей, табылмай кеткен істерге жоєалєандыєы туралы акт жасалып, оны ўйым басшысы бекітеді.

      177. Ќўжаттардыѕ жоєалєан тїпнўсќалары олардыѕ кујландырылєан кґшірмелерімен ауыстырылады.

&2. Ўйым жекешелендірілгенде, ќайта ќўрылєанда
(таратылєанда) ќўжаттарды одан јрі саќтайтын орын

      178. Ўйым жекешелендірілгенде, ќайта ќўрылєанда (таратылєанда) ќўжаттардыѕ одан јрі саќталатын орыны Ќазаќстан Республикасы заѕдарымен белгіленеді.

      179. Егер ќўрылымдыќ бґлімше ўйымныѕ ќўрамынан ўйым статусымен бґлінсе, оєан ќызмет профиліне ќатысты аяќталмаєан істер, сондай-аќ жаѕа ќўрылєан ўйымєа ауысќан ќызметкерлердіѕ жеке істері мен жеке есепшоттары беріледі.

      180. Егер ўйым ќўќыќтыќ мўрагерлік ќўќынсыз таратылєан болса, оныѕ істері жеке ќўрам бойынша ќўжаттарымен бірге мемлекеттік мўраєатќа тапсырылуы тиіс.

      181. Тарату комиссиясы (конкурстыќ басќарушы) ќызметінде тїзілген ќўжаттар мен ўйымныѕ таратылу балансы мемлекеттік мўраєатќа тапсырылуы тиіс. 

Ведомстволыќ мўраєаттар    
ќызметініѕ Негізгі ережелеріне 
1-ќосымша          

Мемлекеттік органныѕ (ўйымныѕ) орталыќ сараптау
комиссиясы (сараптау комиссиясы) туралы їлгі ереже

1. Жалпы ережелер

      1. Орталыќ сараптау комиссиясы (бўдан јрі - ОСК) аумаќтыќ органдары жјне/немесе ведомствоєа ќарасты ўйымдары бар мемлекеттік органдарда, ал сараптау комиссиясы (бўдан јрі - СК) - жекелеген мемлекеттік ўйымдарда ќўрылады.

      2. Орталыќ сараптау комиссиясы кеѕесші орган болып табылады. Оныѕ шешімдері, белгіленген тјртіп бойынша, мемлекеттік орган (ўйым) басшысы бекітіп, Ќазаќстан Республикасы Мўраєаттар мен ќўжаттаманы басќару жґніндегі ујкілетті мемлекеттік органныѕ мемлекеттік сараптау-тексеру комиссиясы маќўлдаєан (бекіткен) соѕ барып кїшіне енеді.

      3. Мемлекеттік орган (ўйым) ќызметкерлерінен жасаќталып, басшы орынбасарларыныѕ бірі жетекшілік ететін ОСК (СК) ќўрамын мемлекеттік орган (ўйым) басшысы бўйрыќ (ґкім) арќылы бекітеді. Комиссия ќўрамына ќўжаттама ќызметі мен ведомстволыќ мўраєат жетекшілері (ќўжаттау, ќўжаттаманы басќару жјне ќўжаттарды ведомстволыќ саќтау ісіне басшылыќ пен баќылауды жїзеге асыратын лауазымды тўлєалар) міндетті тїрде ендіріледі.

      4. ОСК (СК) ґз жўмысында Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ актілерін, Ќазаќстан Республикасы Мўраєаттар мен ќўжаттаманы басќару жґніндегі ујкілетті органныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, мемлекеттік орган (ўйым) басшысыныѕ бўйрыќтарын (ґкімдерін) жјне Комиссия туралы ережелерді басшылыќќа алады.

      5. ОСК (СК) туралы ережені мемлекеттік орган (ўйым) басшысы Ќазаќстан Республикасы Мўраєаттар мен ќўжаттаманы басќару жґніндегі ујкілетті мемлекеттік органныѕ (мўраєаттар мен ќўжаттаманы басќару жґніндегі жергілікті мемлекеттік ујкілетті органныѕ) мемлекеттік сараптау-тексеру комиссиясыныѕ келісімі бойынша бекітеді.

2. ОСК (СК) міндеттері жјне оныѕ атќаратын функциялары

      6. ОСК (СК) атќаратын міндеттер мынандай:
      1) мемлекеттік органда (ўйымда) іс жїргізу мен мўраєат ісін жетілдіру жґніндегі јдістемелік жјне практикалыќ жўмыстарды ўйымдастыру;
      2) ќўжаттарды ведомстволыќ мўраєатта одан јрі саќтау, есепке алу жјне пайдалану маќсаттарымен олардыѕ ґѕделуін ўйымдастыру жјне нјтижелерін ќарау.

      7. ОСК (СК) ґзініѕ негізгі міндеттеріне сјйкес мынандай функцияларды атќарады:
      1) іс жїргізу жјне мўраєат ісі мјселелері бойынша ўсыныстар мен кепілдемелер јзірлейді;
      2) ќўжаттарды ґѕдеу ісін ўйымдастырады;
      3) мемлекеттік органныѕ (ўйымныѕ) ќўжаттама ќызметі мен ведомстволыќ мўраєаты туралы ережелерді; іс жїргізу жґніндегі (ведомствода, салалыќ ќызмет орнында, мемлекеттік органда (ўйымда) нўсќауларды; істердіѕ тўрпатты (їлгі) номенклатурасын; мемлекеттік органныѕ (ўйымныѕ) істер номенклатурасын; ќўжаттардыѕ саќтау мерзімі кґрсетілген салалыќ (ведомстволыќ) тізбесін; іс жїргізу мен мўраєат ісі мјселелері бойынша салалыќ (ведомстволыќ) јдістемелік ќўжаттарды; ќўжаттарды саќтаудыѕ ќолданыстаєы тізбелерде ќарастырылмаєан мерзімдерін белгілеу жјне жекелеген ќўжаттардыѕ саќталу мерзімдерін ґзгерту туралы ўсыныстарды; тўраќты жјне уаќытша (10 жылдан артыќ) саќтаудаєы істер мен жеке ќўрам бойынша істердіѕ жиынтыќ тізімдемелері бґлімдерін, сондай-аќ саќтауєа жатпайтын ќўжаттарды жоюєа бґлу туралы актілерді; айрыќша ќўнды істер тізімдемелері мен саќтыќ ќорыныѕ ќўжаттарын; істердіѕ табылмаєандыєы туралы актілерді; істердіѕ ќайта ќалпына келместей дјрежеде бїлінгендігі туралы актілерді маќўлдау жґнінде шешімдер шыєарады.

3. ОСК (СК) жўмысыныѕ тјртібі

      8. ОСК (СК) ќўзырына енетін мјселелер мјжілісте ќаралады. Мјжіліс жылына кем дегенде екі мјртеден, ќажеттілікке ќарай ґткізіліп тўрады.

      9. ОСК (СК) шешімдері кґпшілік дауыспен ќабылданады.
      10. ОСК (СК) мјжілістері хатталады. Мјжіліс хаттамасына комиссия тґраєасы мен хатшысы ќол ќойып, мемлекеттік орган (ўйым) басшысы бекітеді.

      11. ОСК (СК) іс ќаєаздарын жїргізу жјне оныѕ ќўжаттарын жедел тїрде саќтау комиссия хатшысына жїктеледі.

      12. Мемлекеттік орган (ўйым) ќызметкерлерініѕ ОСК (СК) ќўрамындаєы жўмысы жылдыќ жоспарда ќарастырылады, оєан ќосымша аќы тґленбейді.

Ведомстволыќ мўраєаттар      
ќызметініѕ Негізгі ережелеріне   
2-ќосымша              

Тўраќты саќтаудаєы істер мен жеке ќўрам бойынша
 істер жиынтыќ тізімдемелері бґлімдерініѕ їлгісі

      Бекітілді                                    Бекітемін

      ујкілетті орган СТК-ныѕ                      Ўйым басшысыныѕ
      _____жылєы "__"________                      лауазымдыќ атауы
      N ___хаттамасы бойынша                       __________ Толыќ
                                                   (ќолы)  аты-жґні
                                                   Уаќыты

      N ___ мўраєат ќоры
      N ____ жиынтыќ тізімдеме
      _________________________________
      (істер жиынтыќ тізімдемесініѕ аты)
      _______________ жылдарєа арналєан

___________________________________________________________________
NN  |Іс     |Істер (томдар, бґлімдер)|Істер    |Істегі (том.|Ескер
р/с |индексі|таќырыбы                |(томдар, |даєы, бґлім |ту
    |       |                        |бґлімдер)|дегi) параќ.|
    |       |                        |уаќыты   |тар саны    |
____|_______|________________________|_________|____________|______
1      2                3                4          5         6
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Жиынтыќ тізімдеменіѕ бўл бґліміне N __ -ден _N __-ге дейін
___________________________________ іс енгізілді.
   (цифрмен жјне жазбаша тїрде)

Соныѕ ішінде:
      арнайы нґмірлер:
      ќалып кеткен номірлер:

Жиынтыќ тізімдеме бґлімін
ќўрастырушыныѕ лауазым атауы    ________________ Толыќ
                                   (ќолы)        аты-жґні

Уаќыты

Маќўлданды

ўйым ОСК-ныѕ (СК-ныѕ)
___ жылєы "_"____N __
хаттамасы бойынша

Формат А4 (210Х297)

Ведомстволыќ мўраєаттар      
ќызметініѕ Негізгі ережелеріне  
3-ќосымша           

Электрондыќ негіздегі тўраќты саќталатын істер
 мен жеке ќўрам бойынша істер жиынтыќ тізімдемелері бґлімдерініѕ їлгiсi

      Бекітілді                       Бекітемін
      ујкілетті орган СТК-ныѕ         Ўйым басшысы лауазымыныѕ атауы
      __ жылєы "_"______N __          _______________________  Толыќ
      хаттамасы бойынша                    (ќолы)           аты-жґні
                                      Уаќыты

      N _____ мўраєат ќоры

      N ______жиынтыќ тізімдемесi

      ____________________________
      (істер жиынтыќ тізімдемесініѕ атауы)

      ________________ жылдарєа арналєан

___________________________________________________________________
NN |Іс   |Іс (том,|Іс (том,|Істегі (том,|Істіѕ кґлемі|Мјліметтер
р/с|ин.  |бґлім)  |бґлім)  |бґлімдегі)  |(Мбайт)     |форматы
   |дексі|таќыры. |датасы  |параќ саны  |            |
   |     |бы      |        |            |            |
___|_____|________|________|____________|____________|_____________
1     2      3        4         5              6          7
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      таблицаныѕ жалєасы:

___________________________________
Ілеспелі ќўжаттаманыѕ   | Ескертпе |
мјтіндік ќўрамы         |          |
________________________|__________|
     8                       9     |
___________________________________|

      Жиынтыќ тізімдеменіѕ бўл бґліміне электрондыќ негіздегі 
N___ -ден N ___-ге дейін _____________________ іс ендірілді.
                   (цифрмен жјне жазбаша)

Жиынтыќ тізімдеме бґлімін
ќўрастырушы лауазымыныѕ атауы__________________  Толыќ
                                  (ќолы)         аты-жґні

Уаќыты

Маќўлданды

ўйым ОСК-ныѕ (СК-ныѕ)
___ жылєы "_"____N __
хаттамасы бойынша

Формат А4 (210Х297)

Ведомстволыќ мўраєаттар    
ќызметініѕ Негізгі ережелеріне
4-ќосымша         

Уаќытша (10 жылдан жоєары) саќтаудаєы істер
жиынтыќ тізімдемесі бґлімініѕ їлгiсi

                                            Бекітемін

                                            Ўйым басшысы
                                            лауазымыныѕ атауы
                                            _________________Толыќ
                                                   (ќолы)   аты-жґні

                                            Уаќыты

      N ___ мўраєат ќоры
      Уаќытша саќтаудаєы (10 жылдан жоєары) істер
      жиынтыќ тізімдемесініѕ N ____
      _____________ жылдарєа арналєан

___________________________________________________________________
NN |Іс      |Іс (том, |Істіѕ    |Істіѕ   |Істегі     | Ескертпелер
р/с|индексі |бґлім)   |(томныѕ, |(томды, |(томдаєы,  |
   |        |таќырыбы |бґлімніѕ)|бґлімді)|бґлімдегі) |
   |        |         |даталары |саќталу |параќтар   |
   |        |         |         |мерзімі |саны       |
___|________|_________|_________|________|___________|_____________
1      2         3         4        5         6            7
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Жиынтыќ тізімдеменіѕ бўл бґліміне N __ -ден _N __-ге дейін
___________________________________ іс енгізілді.
(цифрмен жјне жазбаша тїрде)

      Соныѕ ішінде:
      арнайы нґмірлер:
      ќалып кеткен номірлер:

Жиынтыќ тізімдеме бґлімін
ќўрастырушыныѕ лауазым атауы    ________________  Толыќ
                                     (ќолы)       аты-жґні

Уаќыты

Маќўлданды
ўйым ОСК-ныѕ (СК-ныѕ)
__ жылєы "_"_____N __
хаттамасы бойынша

Формат А4 (210Х297)

Ведомстволыќ мўраєаттар   
ќызметініѕ Негізгі ережелеріне
5-ќосымша         

Электрондыќ негіздегі уаќытша (10 жылдан жоєары)
саќталатын істер жиынтыќ тізімдемесі бґлімініѕ їлгiсi

                                      Бекітемін

                                      Ўйым басшысы лауазымыныѕ атауы
                                      _________________  Толыќ
                                          (ќолы)         аты-жґні

                                      Уаќыты

      N _____ мўраєат ќоры
      ________________ жылдарєа арналєан
      электрондыќ негіздегі уаќытша 
      (10 жылдан жоєары) саќталатын
      істердіѕ жиынтыќ тізімдемесі N ___

___________________________________________________________________
NN  |Іс      |Іс (том,|Іс (том,|Істіѕ (том,|Істегі (том,|Істіѕ
р/с |индексі |бґлім)  |бґлім)  |бґлім)     |бґлімдегі)  |кґлемі
    |        |таќыры. |датасы  |саќталу    |параќтар    |(Мбайт)
    |        |бы      |        |мерзімі    |саны        |
____|________|________|________|___________|____________|__________
 1      2        3        4        5             6            7
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      таблицаныѕ жалєасы:

__________________________________
Мјліметтер |Ілеспелі     |Ескертпе|
форматы    |ќўжаттама.   |        |
           |ныѕ мјтіндік |        |
           |ќўрамы       |        |
___________|_____________|________|
    8            9          10    |
__________________________________|

      Жиынтыќ тізімдеменіѕ бўл бґліміне электрондыќ негіздегі 
N___  -ден N ___-ге дейін _______________________ іс ендірілді.
                     (цифрмен жјне жазбаша)

Жиынтыќ тізімдеме бґлімін
ќўрастырушы лауазымыныѕ атауы  __________________  Толыќ
                                  (ќолы)           аты-жґні

Уаќыты

Маќўлданды

Ўйым ОСК-ныѕ (СК-ныѕ)
_____ жылєы "_"__________N ___
хаттамасы бойынша

Формат А4 (210Х297)

Ведомстволыќ мўраєаттар   
ќызметініѕ Негізгі ережелеріне
6-ќосымша          

Саќтауєа жатпайтын ќўжаттарды
жоюєа бґлу туралы актініѕ їлгiсi

      Жоєары тўрєан органныѕ                Бекітемін
      ресми атауы
      Ўйымныѕ ресми                         Ўйым басшысы
      атауы                                 лауазымыныѕ атауы
                                            _____________ Толыќ
                                               (ќолы)     аты-жґні
                                            Уаќыты

N _______ АКТI

      Жасалєан орны

      Саќтауєа жатпайтын ќўжаттарды
      жоюєа бґлу туралы

      ____________________________________________________________
      (ќўжаттардыѕ саќталу мерзімі кґрсетіліп жасалєан тізімдеме
аты; оныѕ жарыќќа
____________________________  негізінде___________________________
шыќќан уаќыты жјне баспаныѕ           (мўраєат ќорыныѕ нґмірі мен
аты)                                   аты)
мўраєат ќорыныѕ мына тґмендегі істері мен ќўжаттары єылыми-тарихи
ќўндылыєы жоќ жјне практикалыќ мјнін жоєалтќан деп танылып, жоюєа
бґлініп алынды:

___________________________________________________________________
NN  |Іс таќырыбы      |Іс       |Істіѕ   |Істер.   |Істіѕ    §|Ес.
р/с |немесе істердіѕ  |датасы   |номенкл.|діѕ      |саќталу   |керт.
    |топтама таќырыбы |немесе   |индексі |(томдар, |мерзімдері| пе
    |                 |істердіѕ |немесе  |бґлімдер)|жјне тізбе|
    |                 |уаќыт    |істіѕ   |саны     |бойынша   |
    |                 |аралы.   |тізімде.|         |баптардыѕ |
    |                 |єы       |мелік N |         |нґмірлері |
____|_________________|_________|________|_________|__________|____
 1         2               3         4        5         6       7
___________________________________________________________________

      Барлыєы __________________ іс жјне ќўжат,  __________ жылдар.
             (цифрмен жјне жазбаша)
      __________________  жылдарєа арналєан тўраќты саќтаудаєы 
істер мен жеке ќўрам бойынша істердіѕ жиынтыќ тізімдемелері бґлімдері_________________________________ сараптау-тексеру комис.
          (ујкілетті органныѕ ресми атауы)
сиясыныѕ хаттамасымен бекітілді.

Ќўжаттарды ґѕдеу
жўмыстарын жїргізген                            Толыќ
тўлєа лауазымыныѕ атауы   _____________________ аты-жґні
                                (ќолы)

Келісілді                                    Маќўлданды

Ујкілетті орган СТК- ныѕ                     Ўйым ОСК (СК)-ныѕ
____ жылєы "_"_________N __                  ____ жылєы "_"_____N __
хаттамасы бойынша                            хаттамасы бойынша

Формат А4 (210Х297)

      6-ќосымшаєа арналєан ескерпе.
      Саќтауєа жатпайтын электрондыќ негіздегі ќўжаттарды жоюєа бґлу
туралы акті осы ќосымшада келтірілген їлгi бойынша жасалады.

Ведомстволыќ мўраєаттар    
ќызметініѕ Негізгі ережелеріне
7-ќосымша          

Топографиялыќ карточканыѕ їлгiсi

N ___ стеллаж (шкаф, сейф)                   N ____ мўраєат ќоймасы

___________________________________________________________________
N    |   N           |  істердіѕ N | N____ -ден     |   Ескертпе
сґре |  мўраєат ќоры | жиынтыќ     | N____-ге       |
     |               | тізімдемесі | дейінгі істер  |
_____|_______________|_____________|________________|______________
  1        2               3             4               5
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Формат А6 (148Х105)

Ведомстволыќ мўраєаттар   
ќызметініѕ Негізгі ережелеріне
8-ќосымша           

Істерді мўраєат ќоймасынан алып беруге арналєан
тіркеу кітабыныѕ їлгiсi

___________________________________________________________________
NN |Берілген|N мўраєат|Істердіѕ N |N |Кімге |Істі алєандыєы |Істі
р/с|кїні    |ќоры     |жиынтыќ    |іс|беріл.|туралы ќолхат  |ќайтару
   |        |         |тізімдемесі|  |ді    |               |датасы
___|________|_________|___________|__|______|_______________|______
 1     2        3          4       5    6         7             8
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      таблицаныѕ жалєасы:

__________________________________
Істі ќайтаратындыєы   | Ескертпе  |
туралы ќолхат         |           |
______________________|___________|
        9                10       |
__________________________________|

      ________жылы N_____ мўраєат ќоймасынан барлыєы ___________
_______________________________________________іс берілді.
           (цифрмен жјне жазумен)

Ќорытынды жазбаны жасаєан            ____________  Толыќ
ќызметкер лауазымыныѕ атауы            (ќолы)      аты-жґні

Уаќыты

Формат А4 (210Х297)

Ведомстволыќ мўраєаттар   
      ќызметініѕ Негізгі ережелеріне
9-ќосымша          

Істердіѕ толыќтыєы мен жай-кїйін тексеру
актісінiѕ їлгiсi

      Жоєары тўрєан органныѕ                    Бекітемін
      ресми атауы
      Ўйымныѕ ресми                             Ўйым басшысы
      атауы                                     лауазымыныѕ атауы
                                                _____________ Толыќ
                                                   (ќолы)   аты-жґні
                                                Уаќыты

N _______ АКТI

Жасалєан жері
N___мўраєат ќорындаєы істердіѕ
толыќтыєы мен жай-кїйін тексеру

      Бўл актіні _______________________________________ байланысты
                          (тексеру негізі)
_________________________________________________________ќўрамындаєы
(комиссия тґраєасы мен мїшелерініѕ аты-жґні)
комиссия жасады.
      Тексеру барысында мыналар аныќталды:
      1. Істер тізімдемесі бойынша _______________іс, соныѕ ішінде
                                (цифрмен жјне жазбаша)
________________________________________ бекіткен істердіѕ жиынтыќ
  (ујкілетті органныѕ ресми атауы)
тізімдемесі бґлімдері бойынша ___________________ іс есепке алынєан.
                             (цифрмен жјне жазбаша)
      2. Наќты ќолда жоќ істер саны __________________, соныѕ ішінде
                                  (цифрмен жјне жазбаша)
_______________________________________  бекіткен істердіѕ жиынтыќ
  (ујкілетті органныѕ ресми атауы)
тізімдемесі бойынша есептегі істерден _______________________ іс.
                                      (цифрмен жјне жазбаша)
      3. Дўрыс орналастырылмаєан, ґзге мўраєат ќорына жататын
 істердіѕ саны __________________ .
             (цифрмен жјне жазбаша)
      4. Аталмыш мўраєат ќоры бойынша ќолда бар істердіѕ саны
______________________.
(цифрмен жјне жазбаша)
      5. Сипатталмаєан істердіѕ саны__________________ .
                                   (цифрмен жјне жазбаша)
      6. Мўраєат ќоры бойынша барлыќ ќолда бар істердіѕ саны
_____________________;
(цифрмен жјне жазбаша)
олардыѕ:
      1) залалсыздандыруды ќажет ететіні____________________ іс;
                                        (цифрмен жјне жазбаша)
      2) дјрілеуді ќажет ететіні _____________________________ іс;
                                   (цифрмен жјне жазбаша)
      3) ќалпына келтіруді ќажет ететіні _____________________ іс;
                                           (цифрмен жјне жазбаша)
      4) тїптеп, тігуді ќажет ететіні __________________________іс;
                                        (цифрмен жјне жазбаша)
      5) ґше бастаєан мјтіндерін ќайта ќалпына келтіруді ќажет
ететіні _________________________іс;
        (цифрмен жјне жазбаша)
      6) ќайта ќалпына келместей бїлінгені_____________________ іс;
                                           (цифрмен жјне жазбаша)
      7) уаќытша пайдалануєа берілгені _________________________іс.
                                        (цифрмен жјне жазбаша)
      7. __________________________________________________________
           (Ќўжаттардыѕ жай-кїйі мен саќталу жаєдайлары туралы
            жалпы сипаттама)
____________________________________________________________________
(ќўжаттардыѕ жай-кїйі мен саќталу жаєдайларындаєы негізгі кемшіліктер)

      Тексеру жїргізгендер:
      Комиссия тґраєасы _______________________ Толыќ
                             (ќолы)             аты-жґні

      Комиссия мїшелері _______________________ Толыќ
                             (ќолдары)          аты-жґндері
      Уаќыты

Формат А4 (210Х297)

Ведомстволыќ мўраєаттар   
ќызметініѕ Негізгі ережелеріне
10-ќосымша        

Аса ќўнды iстер тiзiмдемесiнiѕ їлгісі

      Бекітілді                                Бекітемін

      ујкілетті орган СТК-ныѕ                  Ўйым басшысыныѕ
      _____жылєы "__"________                  лауазымдыќ атауы
      N ___хаттамасы бойынша                   ____________  Толыќ
                                                  (ќолы)   аты-жґні
                                               Уаќыты

___________________________________________________________________
NN  |Мўра.  |Iстер  |Істіѕ (том,|Істер |Істегі|Саќтыќ     |Ескертпе
р/с |єат ќо.|жиын.  |бґлім)     |(том, |(том, |ќоры       | 
    |ры N   |тыќ    |таќырыбы   |бґлім)|бґлім)|есептеу    |
    |       |тізім. |           |уаќы. |параќ.|бірлігініѕ |
    |       |деме N |           |ты    |тар   |N          |
    |       |       |           |      |саны  |           |
____|_______|_______|___________|______|______|___________|________
 1      2      3         4         5       6       7          8
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Тізімдеменіѕ бўл бґліміне N ____  -ден ____N _____-ге дейін ___________________________________ аса ќўнды істер енгізілді.
   (цифрмен жјне жазумен)

      Соныѕ ішінде:
арнайы нґмірлер:
ќалып кеткен номірлер:
      Бўлардыѕ iшiнде саќтыќ кґшiрмелерi бар iстер _________________
                                                   (цифрмен жјне
                                                    жазумен)
Тізімдеме ќўрастырушыныѕ
лауазым атауы             ________________    Толыќ
                              (ќолы)          аты-жґні

Уаќыты

Маќўлданды

ўйым ОСК-ныѕ (СК-ныѕ)
_____ жылєы "_"___________N __
хаттамасы бойынша

Формат А4 (210Х297)

Ведомстволыќ мўраєаттар   
ќызметініѕ Негізгі ережелеріне
11-ќосымша         

Ќўжаттардыѕ тїсуі мен шыєуын есепке алу
кітабыныѕ їлгiсi

___________________________________________________________________
NN  |Ќўжаттыѕ |Ќўжаттары  |Ќўжаттардыѕ  |Тїскен немесе|Тїскен неме.
р/с |тїсу     |тїскен     |тїсуіне      |шыќќан ќўжат.|се шыќќан
    |немесе   |немесе     |немесе шы.   |тардыѕ атауы |ќўжаттардыѕ
    |шыєу     |шыќќан     |єуына негіз  |жјне мўраєат |уаќыт
    |датасы   |ўйымныѕ    |болєан ќўжат.|ќорыныѕ,     |аралыєы
    |         |(ќўрылым.  |тыѕ атауы,   |тізімдеменіѕ |
    |         |дыќ бґлім. |нґмірі мен   |нґмірі       |
    |         |шеніѕ,     |датасы       |             |
    |         |лауазымды  |             |             |
    |         |тўлєаныѕ,  |             |             |
    |         |мўраєаттыѕ)|             |             |
    |         |атауы      |             |             |
____|_________|___________|_____________|_____________|____________
  1      2         3            4             5            6
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      таблицаныѕ жалєасы:

___________________________________________________________________
Сипатталєан            |Сипатталєан     |Сипатталмаєан |Ескертпе
ќўжаттардыѕ            |ќўжаттардыѕ     |істер,        |
тїсуі                  |шыєуы           |ќўжаттар,     |
_______________________|________________|параќтар      |
Істердіѕ               |Істердіѕ        |              |
саны                   |саны            |              |
_______________________|________________|______________|___________
тўраќты|уаќытша |жеке  |тў. |уа. |жеке  |тїсті |шыќты  |
саќтау.|(10 жыл.|ќўрам |раќ.|ќыт.|ќўрам |      |       |
даєы   |дан жо. |бойын.|ты  |ша  |бойын.|      |       |
       |єары)   |ша    |саќ.|(10 |ша    |      |       |
       |саќтау. |      |тау.|жыл.|      |      |       |
       |даєы    |      |даєы|дан |      |      |       |
       |        |      |    |жо. |      |      |       |
       |        |      |    |єа. |      |      |       |
       |        |      |    |ры) |      |      |       |
       |        |      |    |саќ.|      |      |       |
       |        |      |    |тау.|      |      |       |
       |        |      |    |даєы|      |      |       |
_______|________|______|____|____|______|______|_______|___________
  7         8      9     10   11    12    13      14       15
___________________________________________________________________
      _______  жылы барлыєы ____________________ саќтау бірлігі
                            (цифрмен жјне жазбаша)
тїсті, соныѕ ішінде:
      (7, 8, 9, 13-баєандар бойынша ќорытынды мјліметтер жеке-жеке
кґрсетіледі);
шыќќаны __________________ есептеу бірлігі (+ ќўжаттар, параќтар),
        (цифрмен жјне жазбаша)
соныѕ ішінде:
      (10, 11, 12, 14-баєандар бойынша ќорытынды мјліметтер
жеке-жеке кґрсетіледі).

Ќорытынды жылдыќ жазбаны жасаушы                           Толыќ
ќызметкер лауазымыныѕ атауы      _______________________  аты-жґні
                                        (ќолы)

Ведомстволыќ мўраєат басшысы     _______________________   Толыќ
                                        (ќолы)            аты-жґні

Уаќыты

Формат А3 (297Х420)

Ведомстволыќ мўраєаттар    
ќызметініѕ Негізгі ережелеріне
12-ќосымша        

Мўраєат ќоры параєыныѕ їлгiсi

N _____ мўраєат ќоры

Мўраєат ќорыныѕ орналасќан жері           Мўраєат ќоры ќўжаттарыныѕ
(мўраєат ќоры саќталатын                  алєаш келіп тїскен уаќыты
мекеменіѕ аты)

___________________________________________________________________
Мўраєат ќорыныѕ аралыќ уаќыты     | Мўраєат ќорыныѕ аты
__________________________________|________________________________
            1                     |         2
__________________________________|________________________________
___________________________________________________________________

1. Сипатталмаєан ќўжаттардыѕ есебін алу

___________________________________________________________________
Жазба |Ќўжаттардыѕ   |   Тїсті        |       Шыќты      |Ќолда бары
уаќы. |тїсуіне       |                |                  |(ќалєаны)
ты    |немесе        |________________|__________________|_________
      |шыєуына       |Істер,   |Ќўжат.|Істер,   |Ќўжат.  |Барлыќ іс,
      |негіз болєан  |ќўжаттар,|тар.  |ќўжаттар,|тардыѕ, |ќўжат, па.
      |ќўжаттыѕ аты, |параќтар |дыѕ,  |параќтар |параќ.  |раќ
      |нґмірі мен    |саны     |параќ.|саны     |тардыѕ  |
      |уаќыты        |         |тардыѕ|         |уаќыт   |
      |              |         |уаќыт |         |аралы.  |
      |              |         |аралы.|         |єы      |
      |              |         |єы    |         |        |
______|______________|_________|______|_________|________|_________
  1        2              3        4       5        6        7
___________________________________________________________________

2. Сипатталєан ќўжаттардыѕ есебін алу

____________________________________________________________
Жазба |Істер   |Істер   |Істер   |Тїскен|         Шыќты
датасы|жиынтыќ |жиынтыќ |жиынтыќ |істер |_________________________ 
      |тізімде.|тізімде.|тізімде.|      |Істер|Шыєаруєа|Соныѕ ішінде
      |месініѕ |месі    |месініѕ |      |     |негіз   |істердіѕ
      |нґмірі  |бойынша |аты     |      |     |болєан  |жиынтыќ
      |        |істердіѕ|        |      |     |ќўжат   |тізімдемесі
      |        |уаќыт   |        |      |     |(аты,   |бойынша
      |        |аралыќ. |        |      |     |уаќыты  |__________
      |        |тары    |        |      |     |жјне    |Істер|Уаќыт
      |        |        |        |      |     |нґмірі) |     |ара.
      |        |        |        |      |     |        |     |лыќ.
      |        |        |        |      |     |        |     |тары
______|________|________|________|______|_____|________|_____|______
   1      2        3        4        5     6      7      8      9
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

      таблицаныѕ жалєасы:

___________________________________________________________________
Ќолда бары (ќалєаны)                                       |Ескертпе
___________________________________________________________|
Саќтау  |            Соныѕ ішінде                          |
бірлігі |__________________________________________________|
        |тўраќты саќтаудаєы           |  жеке ќўрам бойынша|
        |_____________________________|____________________|
        |Істер|Уаќыт  |iстердiѕ жиын. |Істер  |Уаќыт       |
        |     |аралыќ.|тыќ тiзiмдемесi|       |аралыќтары  |
        |     |тары   |бойынша        |       |            |
        |     |       |_______________|       |            |
        |     |       |Істер| Уаќыт   |       |            |
        |     |       |     | аралыќ. |       |            |
        |     |       |     | тары    |       |            |
________|_____|_______|_____|_________|_______|____________|_______
10        11     12     13     14         15       16         17
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Формат А4 (210Х297)

Ведомстволыќ мўраєаттар    
ќызметініѕ Негізгі ережелеріне
13-ќосымша         

Саќтыќ ќоры мен пайдалану ќорындаєы ќўжаттардыѕ
тїсуі мен шыєуын есепке алу кітабыныѕ їлгiсi

___________________________________________________________________
NN |Саќтау|Саќтау   |Кґшірме.|Мўраєат|Істер тізім.|Саќтыќ ќорындаєы
р/с|бірлі.|бірлігі-ѕ|ленген  |ќорыныѕ|демесініѕ   |саќтау бірлігіне
   |гініѕ |тїсуіне  |уаќыты  |нґмірі | нґмірі     |ендірілген істер.
   |тїскен|немесе   |        |       |            |діѕ саны 
   |немесе|шыєуына  |        |       |            |
   |шыќќан|негіз    |        |       |            |
   |уаќыты|болєан   |        |       |            |
   |      |ќўжаттыѕ |        |       |            |
   |      |аты, да. |        |       |            |
   |      |тасы жј. |        |       |            |
   |      |не нґмірі|        |       |            |
___|______|_________|________|_______|____________|________________
 1     2      3         4       5           6              7
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      таблицаныѕ жалєасы:

________________________________________________
Саќтыќ ќоры туралы |Пайдалану ќоры    |Ескертпе |
мјліметтер (саќтау |туралы мјліметтер |         |
бірлігініѕ мґлшері)|(саќтау бірлігі.  |         |
                   |ніѕ мґлшері)      |         |
___________________|__________________|         |
тїсті   |   шыќты  |тїсті   |  шыќты  |         |
        |          |        |         |         |
________|__________|________|_________|_________|
 8           9        10        11       12     |
________________________________________________|
________________________________________________|

       _____ жылы барлыќ келіп тїскені: саќтыќ ќорынан
______________________
(цифрмен жјне жазбаша)
саќтау бірлігі, пайдалану ќорынан  _________________________
                                     (цифрмен жјне жазбаша)
саќтау бірлігі;
шыќќаны: саќтыќ ќорынан________________________саќтау бірлігі,
                       (цифрмен жјне жазбаша)
пайдалану ќорынан ___________________  саќтау бірлігі.
                  (цифрмен жјне жазбаша)

Жылдыќ ќорытынды жазбаны
жасаушы тўлєа лауазымыныѕ  _____________ Толыќ
атауы                         (ќолы)     аты-жґні
Ведомстволыќ мўраєат
басшысы                    _____________ Толыќ
                              (ќолы)     аты-жґні
Уаќыты

Формат А4 (210Х297)

Ведомстволыќ мўраєаттар    
ќызметініѕ Негізгі ережелеріне
14-ќосымша        

Саќтыќ ќоры ќўжаттары тізімдемесініѕ їлгiсi

      Бекітілді                                  Бекітемін
      ујкілетті орган СТК-ныѕ                    Ўйым басшысыныѕ
      _____жылєы "__"________                    лауазымдыќ атауы
      N ___хаттамасы бойынша                     ___________ Толыќ
                                                  (ќолы)   аты-жґні
                                                 Уаќыты

___________________________________________________________________
Саќтыќ  |Ќўжат. |Саќтыќ  |Саќтау    |Саќтыќ ќордыѕ саќтау |Ескертпе
ќоры    |тарды  |ќорын.  |бірлігіне |бірлігіне енгізілген |
саќтау  |кґшір. |даєы    |енгізіл.  |істер туралы мјлімет |
бірлігі.|меле.  |(фото)  |          |_____________________|
ніѕ     |ген уа.|кадрлар.|ген істер.|Мўраєат|Істер  |Істер|
нґмірі  |ќыты   |дыѕ саќ.|діѕ мґл.  |ќорла. |жиынтыќ|нґ.  |
        |       |тау бір.|шері      |рыныѕ  |тізім. |мір. |
        |       |лігін.  |          |нґмір  |демесі.|лері |
        |       |дегі    |          |лері   |ніѕ нґ.|     |
        |       |мґлшері |          |       |мірлері|     |
        |       |        |          |       |       |     |
________|_______|________|__________|_______|_______|_____|________
    1      2         3        4         5       6      7      8
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      ___ жылдыѕ 1 ќаѕтарына дейін осы тізімдемеге  N __ -ден
N___-ге дейін барлыєы _____________________ саќтау бірлігі,
                      (цифрмен жјне жазбаша)
соныѕ ішінде:
арнайы нґмірлер:
ќалып кеткен нґмірлер:
саќтыќ ќоры шаєын фильмдерініѕ____________________ кадры ендірілді.
                              (цифрмен жјне жазбаша)
______________________ саќтау бірлігі кґшірмеленді.
(цифрмен жјне жазбаша)

Тізімдемені жасаушы
тўлєа лауазымыныѕ атауы   _____________ Толыќ
                             (ќолы)     аты-жґні
Ведомстволыќ мўраєат
басшысы                   _____________ Толыќ
                             (ќолы)     аты-жґні
Уаќыты

Маќўлданды
ўйым ОСК-ныѕ (СК-ныѕ)
_____ жылєы "_"___________N __
хаттамасы бойынша

Формат А4 (210Х297)

Ведомстволыќ мўраєаттар   
ќызметініѕ Негізгі ережелеріне
15-ќосымша         

Істерді мемлекеттік мўраєатќа тўраќты саќтауєа
ќабылдап алу актісініѕ їлгiсi

      Бекітемін                             Бекітемін
      Ўйым басшысы                          Мемлекеттік мўраєат
      лауазымыныѕ атауы                     басшысы лауазымыныѕ
      ______________ Толыќ                  атауы
         (ќолы)      аты-жґні               ______________ Толыќ
                                                (ќолы)     аты-жґні
      Уаќыты                                Уаќыты

N ____ АКТI

      Жасалєан орны
      Істерді мемлекеттік мўраєатќа
      тўраќты саќтауєа ќабылдап алу

____________________________________________________________________
(Актіге негіз болєан жјйттер: ќўжаттарды уаќытша саќтау мерзімініѕ
ґтуі, ўйымныѕ
____________ байланысты __________________________________тапсырады,
таратылуы т.б.)                (ўйымныѕ ресми атауы)
ал __________________________________мынадай істер мен _________
  (мемлекеттік мўраєаттыѕ ресми атауы)
жылдар істерініѕ саќтыќ кґшірмелерін жјне оларєа арналєан 
єылыми-аныќтамалыќ аппаратты тўраќты мемлекеттік саќтауєа ќабылдайды:

___________________________________________________________________
NN |Істер    |Істер      |Ќабылданєан|Ќўжаттар  |Ескертпе
р/с|жиынтыќ  |жиынтыќ    |іс-тердіѕ /|дыѕ саќтыќ|  
   |тізімде. |тізімдемесі|аса ќўнды  |кґшірме.  |
   |месі     |саны       |істердіѕ   |лері саны |
   |аты мен N|           |саны       |          |
___________________________________________________________________
 1     2          3           4            5        6
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Барлыєы __________________ іс, соныѕ ішінде
              (цифрмен жјне жазбаша)
______________________  саќтыќ кґшірмелері ќабылданды.
(цифрмен жјне жазбаша)

Тапсырєандар:                             Ќабылдаєандар:
Тапсырушылардыѕ                           Ќабылдаушылардыѕ
лауазымдыќ атаулары                       лауазымдыќ атаулары
Ќолдары жјне толыќ аты-жґндері            Ќолдары жјне толыќ
                                          аты-жґндері
Уаќыты                                    Уаќыты

Формат А4 (210Х297)

Ведомстволыќ мўраєаттар   
ќызметініѕ Негізгі ережелеріне
16-ќосымша       

Электрондыќ негіздегі істерді мемлекеттік мўраєатќа
тўраќты саќтауєа ќабылдап алу актісініѕ їлгiсi

      Бекітемін                                  Бекітемін

      Ўйым басшысы                               Мемлекеттік мўраєат
      лауазымыныѕ атауы                          басшысы лауазымыныѕ
      ______________ Толыќ                       атауы
         (ќолы)      аты-жґні                    ____________ Толыќ
                                                    (ќолы)  аты-жґні
      Уаќыты                                     Уаќыты

N ____ АКТI

      Жасалєан орны
      Электрондыќ негіздегі істерді мемлекеттік мўраєатќа
      тўраќты саќтауєа ќабылдап алу

____________________________________________________________________
(Актіге негіз болєан жјйттер: ќўжаттарды уаќытша саќтау мерзімініѕ
ґтуі, ўйымныѕ 
_________________________байланысты_______________________тапсырады,
таратылуы т.б.)                     (ўйымныѕ ресми атауы)
ал  __________________________________________мынадай электрондыќ
       (мемлекеттік мўраєаттыѕ ресми атауы)
негіздегі істер мен  __________________ жылдардыѕ
электрондыќ негіздегі аса ќўнды істері саќтыќ кґшірмелерін жјне
оларєа арналєан єылыми-аныќтамалыќ аппаратты тўраќты мемлекеттік 
саќтауєа ќабылдайды:

___________________________________________________________________
NN |Істер |Істер |Ќабыл.|Істер. |Аса ќўн. |Аса ќўн. |Ілеспелі|Ес.
р/с|жиын. |тізім.|данєан|діѕ    |ды істер.|ды істер.|ќўжат.  |керт.
   |тыќ   |демесі|істер.|кґлемі |діѕ саны |діѕ кґле.|таманыѕ |пе
   |тізім.|дана. |діѕ   |(Мбайт)|         |мі(МБайт)|мјтіндік|
   |деме. |лары. |саны  |       |         |         |ќўрамы  |
   |сініѕ |ныѕ   |      |       |         |         |        |
   |аты   |саны  |      |       |         |         |        |
   |мен   |      |      |       |         |         |        |
   |нґмірі|      |      |       |         |         |        |
___|______|______|______|_______|_________|_________|________|_____
 1    2      3      4      5        6         7         8       9
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Барлыєы ________________________________Мбайт кґлеміндегі
               (цифрмен жјне жазбаша)
_______________________іс, соныѕ ішінде ______________________ Мбайт
(цифрмен жјне жазбаша)                (цифрмен жјне жазбаша)
кґлеміндегі аса ќўнды _________________________ іс  ќабылданды.
                       (цифрмен жјне жазбаша)

Тапсырєандар:                                Ќабылдаєандар:
Тапсырушылардыѕ                              Ќабылдаушылардыѕ
лауазымдыќ атаулары                          лауазымдыќ атаулары
Ќолдары жјне толыќ аты-жґндері               Ќолдары жјне
                                             толыќ аты-жґндері
Уаќыты                                       Уаќыты

Формат А4 (210Х297)

Ведомстволыќ мўраєаттар   
ќызметініѕ Негізгі ережелеріне
17-ќосымша       

Iздестiру жолдары таусылып, табылмаєан істер
туралы актінiѕ їлгiсi

      Жоєары тўрєан органныѕ                   Бекітемін
      ресми атауы
      Ўйымныѕ ресми                            Ўйым басшысы
      атауы                                    лауазымыныѕ атауы
                                               _____________ Толыќ
                                                 (ќолы)     аты-жґні
                                               Уаќыты

N _______ АКТI

      Жасалєан орны
      Iздестiру жолдары таусылып,
      табылмаєан істер туралы

      _____________________________ нјтижесінде N ____  мўраєат
        (ќолданылєан шараныѕ аты)
ќорындаєы тґменде келтірілген істердіѕ жоќтыєы аныќталды. 
Ведомстволыќ мўраєат тарапынан ќолданылєан іздестіру шаралары нјтиже
бермеді. Осыєан байланысты мына істерді есептен шыєаруєа болады деп
санаймыз:

___________________________________________________________________
Істер  |Іс N|Істіѕ   |Параќ |Уаќыт  |Болжам бойынша істіѕ жоєалу
жиынтыќ|    |таќырыбы|саны  |аралыєы|себебі
тізб. N|    |        |      |       |
_______|____|________|______|_______|______________________________
  1      2      3        4      5              6
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Барлыєы _____________________ іс
              (цифрмен жјне жазбаша)
      Жоєалєан мўраєаттыќ істер мазмўнын ішінара мына істер
толыќтыра алады: (мўраєат ќорларыныѕ, істер жиынтыќ тізімдемелерініѕ
аттары мен нґмірлері, істердіѕ нґмірлері мен таќырыптары)

Ведомстволыќ мўраєат басшысы  __________________ Толыќ
                                   (ќолы)        аты-жґні

Уаќыты

Келісілді                                         Маќўлданды

Ујкілетті орган СТК-ныѕ                           Ўйым ОСК (СК)-ныѕ
_____ жылєы "_"_______N __                  ___ жылєы "_"_______N __
хаттамасы бойынша                           хаттамасы бойынша

Формат А4 (210Х297

Ведомстволыќ мўраєаттар   
ќызметініѕ Негізгі ережелеріне
18-ќосымша         

Істердіѕ ќайта ќалпына келместей бїлiнуi
туралы актінiѕ їлгiсi

      Жоєары тўрєан органныѕ                   Бекітемін
      ресми атауы
      Ўйымныѕ ресми                            Ўйым басшысы
      атауы                                    лауазымыныѕ атауы
                                               _____________ Толыќ
                                                 (ќолы)     аты-жґні
                                               Уаќыты

N _______ АКТI

      Жасалєан жері
      Істердіѕ ќайта ќалпына келместей бїлінуі туралы

      _____________________________ нјтижесінде N ____  мўраєат
        (жїргізілген шараныѕ аты)
ќорындаєы істердіѕ арасында ќайта ќалпына келместей бїлінгендері бар
екені аныќталды.

___________________________________________________________________
NN |Істер  |Іс N|Параќтар|Бїлінген істер|Уаќыт аралыєы|Ескертпе
р/с|жиынтыќ|    |саны    |таќырыбы      |             |
   |тізб. N|    |        |              |             |
___|_______|____|________|______________|_____________|____________
 1    2       3     4           5             6           7
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Есептен шыєаруєа жататын  ќайта ќалпына келместей бїлінген
барлыєы _______________________________ іс аныќталды.
            (цифрмен жјне жазбаша)
Ведомстволыќ мўраєат басшысы _____________________ Толыќ
                                   (ќолы)          аты-жґні

Уаќыты

Келісілді                                 Маќўлданды

Ујкілетті орган СТК-ныѕ                   Ўйым ОСК (СК)-ныѕ
_____ жылєы "_"_________N __              ____ жылєы "_"________N __
хаттамасы бойынша                         хаттамасы бойынша

      Ґзгерістер ведомстволыќ мўраєаттыѕ есептік ќўжаттарына ендірілді.

      Ќызметкер лауазымыныѕ атауы _____________ Толыќ
                                    (ќолы)     аты-жґні

Формат А4 (210Х297)

Ведомстволыќ мўраєаттар   
ќызметініѕ Негізгі ережелеріне
19-ќосымша        

Электрондыќ негiздегi ќўжаттардыѕ орын ауыстыруы
мен ќайта жазылуы туралы актініѕ їлгiсi

      Жоєары тўрєан органныѕ                Бекітемін
      ресми атауы
      Ўйымныѕ ресми                         Ўйым басшысы
      атауы                                 лауазымыныѕ атауы
                                            _____________ Толыќ
                                                (ќолы)    аты-жґні
                                            Уаќыты

N _______ АКТI

      Жасалєан жері
      N ___ мўраєат ќорындаєы электрондыќ негіздегі
      ќўжаттардыѕ орын ауыстыруы мен ќайта жазылуы

___________________________________________________________________
N ______ iстер жиынтыќ тізімдемесі  |N ____ есепке алу бірлігі
____________________________________|______________________________
                1                   |             2
____________________________________|______________________________
____________________________________|______________________________

      Электрондыќ негіздегі ќўжаттардыѕ ќайта жазуєа/орын ауыстыруєа
дейінгі сипаттамасы:
Форматы ____Кґлемі (Мбайт) ______ Саны жјне саќтау бірлігініѕ NN___.
      Электрондыќ негіздегі ќўжаттардыѕ ќайта жазудан/орын
ауыстырудан кейінгі сипаттамасы:
      Форматы __ Кґлемі (Мбайт)___ Саны жјне саќтау бірлігініѕ NN__.

Жўмысты орындаєандар:
Лауазымдар атаулары   _______________  Толыќ
                         (ќолдары)     аты-жґндері
Жўмысты ќабылдаєандар:
Ведомстволыќ мўраєат
басшысы                    _____________  Толыќ
                              (ќолы)      аты-жґні

Уаќыты

Есепке алу ќўжаттарындаєы ґзгерістер
Ґзгерістерді ендірген
тўлєаныѕ лауазым атауы                _____________  Толыќ
                                         (ќолы)      аты-жґні

Уаќыты

Формат А4 (210Х297)

Ведомстволыќ мўраєаттар   
ќызметініѕ Негізгі ережелеріне
20-ќосымша         

Берілетін мўраєат аныќтамаларын, мўраєаттыќ мјтін їзінділерін, мўраєат кґшірмелерін тіркеу журналыныѕ їлгiсi

___________________________________________________________________
NN |Сўраным |Сўраны.|Сўраным.|Берілген  |Берілген|Алєандыєы |Ескерт.
р/с|авторы, |мныѕ   |ныѕ ќыс.|ќўжаттыѕ  |ќўжаттыѕ|туралы    |пе
   |мекен-  |уаќыты |ќаша    |аты (мў.  |датасы  |ќолхат    |
   |жайы,   |жјне   |мазмўны |раєат     |мен     |немесе    |
   |телефоны|тіркеу |        |аныќтама. |тіркеу  |жіберілген|
   |        |нґмірі |        |сы, мўра. |нґмірі  |кїні      |
   |        |       |        |єаттыќ    |        |          |
   |        |       |        |мјтін     |        |          |
   |        |       |        |їзіндісі, |        |          |
   |        |       |        |мўраєат   |        |          |
   |        |       |        |кґшірмесі)|        |          |
___|________|_______|________|__________|________|__________|______
 1     2        3       4         5         6         7        8
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Мақаланың шыққан күні: 30.11.2015 15:30
Парақтағы соңғы өзгерістер: 30.11.2015 15:30
Қаралым саны: 2169

egov.kz - мемлекеттік қызметтер және ақпарат онлайн

 

 

A-
A
A+